Експертни решения и одит в агробизнеса

  • Да плати възнаграждение за предоставения му франчайзов пакет. Обичайно възнаграждението се дели на две части: 
Абсолютно определена сума / Роялти такса /, която се плаща към момента на сключване на
договора и франчайзингови вноски – месечно/годишно с размер, който може да се определи като процент от стокооборота или като процент от печалбата на франчайзополучателя.
  • Задължение да спазва указанията на франчайзодателя при осъществяване предмета на договора.
  • Може да се уговори като задължение на франчайзополучателя да осигурява определен стокооборот.
  • Длъжен е да осигури условия за осъществяване или извършване на контрол от франчайзодателя, т.е. да осигури възможност франчайзодателят да проверява търговските помещения, счетоводната документация, складове и др.
  • Задължение да пази в тайна получената информация и документация относно предаденото му ноу хау.
  • Задължение да уведомява франчайзодателя в случай на неправомерно ползване от трети лица на предоставена въз основа на договора интелектуална собственост.
  •  Задължение на франчайзополучателя да се въздържа от конкурентна дейност.Има два аспекта на задължението:
  1. Самият франчайзополучател не може да извършва пряко дейност, сходна с дейността на франчайзодателя и на второ място,          
  2. Франчайзополучателят не може да участва в други дружества с такава дейност.
  • Може да се уговори забрана за франчайзополучателя да сключва договори с други франчайзодатели със същия предмет на дейност.
В Консултантска кантора  „3V Solutions” помагаме на клиентите си в разработването и прилагането на подходящи стратегии за навлизане и развитие на нови пазари.Нашите опитни експерти във франчайзинга  ще Ви консултират за практическата част на сделката и ще получите персонално обслужване.Ние работим в тясно сътрудничество с нашите клиенти от самото начало, за да сведем до минимум риска и да избегнем потенциални проблеми на по-късен етап.
Направи запитване