Експертни решения и одит в агробизнеса

  • Да прехвърли на франчайзополучателя правото да ползва защитени права на интелектуална собственост като търговска марка, фирмени знаци, полезни модели и др.
  • Може да се уговори франчайзодателят да предостави на франчайзополучателя и лиценз за определен патент.
  • Да предостави своето ноу хау, своите знания от технически, търговски, организационен и друг характер.
  • Обичайно се предоставят инструкции и методически ръководства относно маркетинговата дейност, относно рекламна дейност, относно технологичните процеси, относно обслужване на клиенти, относно подреждане на заведения, подбор на персонал и др.
  • Може да се уговори задължение на франчайзодателя да предоставя суровини, полуфабрикати, обзавеждане на помещения, рекламни материали и др.
  • В договора за франчайзинг може да се уговори задължение в тежест на франчайзодателя да осигурисервиз и респективно да се задължи да доставя резервни части за съответното оборудване.
  • Задължение да предоставя консултации и да съдейства на франчайзополучателя във връзка с предмета на договора.
  • Уговаря се задължение за франчайзодателя да осигури квалификация на персонала на франчайзополучателя. Това става чрез провеждане на курсове от франчайзодателя
Направи запитване