Експертни решения и одит в агробизнеса

Задачи на разузнаването:

 • Разработване на информационни отчети и мониторинг на действията на приоритетните и второстепенни конкуренти.
 • Обезпечаване пласмента и продажбите на продукцията въз основа на постигнати   определени конкурентни предимства.
 • Оценка на нови технологични решения и обезпечаване управлението на качеството на продукцията и услугите.
 • Информационното осигуряване на стратегическите и тактически решения на ръководните структури.
 • Анализиране, обобщение на изводите за конкурентната ситуация и прогнозирането на възможните варианти за развитието на пазарните и технологични постижения и тенденции.


 

Методология:

 • Определяне организационната структура на въпросните фирми;
 • Придобиване на пълни регистрационни данни за юридическите лица, включително и  техните банкови сметки;
 • Придобиване и проверка на данните за наличните във фирмата лицензии;
 • Получаване на информация за финансовата отчетност на юридическите лица;
 • Придобиване на данни за наличието на различна задлъжнялост на юридическото лице;
 • Придобиване на данни за наличието и състоянието на основните фирмени фондове;
 • Придобиване на данни за числеността на фирмения персонал;
 • Придобиване на данни за емисиите на фирмените ценни книжа;
 • Придобиване на данни за номенклатурата и обемите на произвежданата фирмена продукция;
 • Определяне контрагентите на дадена фирма;
 • Определяне на основния ръководещ състав и установяване на неговите контакти;
 • Събиране и анализ на материали, касаещи конкретни юридически и физически лица, публикувани в средствата за масова информация. 

*Забележка
Основната разлика между бизнес разузнаването и промишления шпионаж е в търсенето и получаването на необходимата информация с използването на изключително законни средства(от гледна точка на действащото законодателство). Разликата в бизнес разузнаването е че, то се провежда в рамките на действащото законодателство, и своите резултати получава благодарение на аналитична обработка на огромно количество разнообразни открити информационни източници. Появяването на нови информационни технологии (мрежови структури от типа на Интернет, търговски бази данни, системи за търсене и т.н.) и относително ниската цена на достъпа към информационните ресурси позволява на аналитиците да подготвят качествени материали, позволяващи на ръководството на фирмата да взема решения.
Методите на промишления шпионаж са ориентирани към използването на всички достъпни средства за получаването на търсената информация, включително пряко нарушение на закона (шантаж, подкуп, кражба, насилие и т.н.), неетични методи (измама, компромати и т.н.).
Методите на бизнес разузнаването изключват използването на незаконни методи и в голяма степен са ориентирани към цивилизовани способи за осъществяване на бизнеса на фирмата. Границата между етичните и неетичните методи за провеждане на бизнес разузнаване (дори при пълно съблюдаване на закона) е силно размита. При нарастване на необходимостта от получаването на конкретна, ценна информация нараства и ролята на етичните норми. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Направи запитване