Експертни решения и одит в агробизнеса

Задачи и водещи правила в дейността на заетите с управление на риска.
Eкспертите на консултантска кантора „3V Solutions” заети с управление на риска ще са Ви полезни при:
 • разкриване на областите, в които риска е висок;
 • оценяване степента на риска;
 • анализ на приемливостта на дадено рисково равнище за субекта
 • разработване на превантивни мерки и мерки за понижаване на риска, а когаторисковото събитие е настъпило предприемане на мерки за максимално намаляване на загубите.
 • събиране, обработване, анализиране и съхраняване на информация за външните и вътрешните рискове;
 • идентификация на възможните рискове за организацият субекта;
 • определяне на степента на рисковете, критериите, начините и методите, които ще се прилагат при управлението на риска;
 • разработване на програма за управление на рискове (ПУР), т.е.  подготовката по вземане на рискови решения, тяхното изпълнение, в т.ч. контролът и анализът на резултатите;
 • разработване на програми за рискова инвестиционна дейност;
 • осъществяване на дейността по венчърното и портфейлното инвестиране, в съответствие с действащото законодателство;
 • сключване на договори по застраховане и презастраховане,осъществяване на застрахователни и презастрахователни операции, извършване на разчети по застраховането;
 • разработване на условия по застраховане и презастраховане, а също и на тарифи по видовете застрахователни операции;
 • осъществяване на счетоводна, статистическа и оперативна отчетност по рисковото влагане на капитал от организацията(предприемача).
Направи запитване