Експертни решения и одит в агробизнеса

 • Изчисляване размера на дължими данъци от чуждестранни лица;
 • Подаване на искане за Удостоверения за платени данъци от чуждестранни физически лица по чл.58 от ЗДДФЛ;
 • Консултиране по повод осъществяване търговска дейност в страната по законоустановения ред, като в резултат на тази дейност ще бъдат разкрити най-малко 10 работни места за български граждани;
 • Консултации на чужденци, които желаят да извършват дейност с нестопанска цел след разрешение от Министерството на правосъдието при условия и по ред, определени с наредба на министъра на правосъдието, съгласувано с министъра на вътрешните работи;
 • Консултации на чужденци, които извършват дейност по Закона за чуждестранните инвестиции;
 • Консултации на чужденци, които желаят да извършват дейност на свободна практика след разрешение от органите на Министерството на труда и социалната политика в съответствие с чл. 24а от Закона за чужденците;
 • Консултации на чужденци, които желаят да извършват дейност с нестопанска цел след разрешение от Министерството на правосъдието при условия и по ред, определени с наредба на министъра на правосъдието, съгласувано с министъра на вътрешните работи.​
 • ​Консултиране за инвестиции и бизнес
 • Административни услуги и представителство
 • Юридически услуги и представителство
 • Търговски услуги
 • Недвижими имоти и управление на активи
 • Представителство на физически и юридически лица
Направи запитване