Експертни решения и одит в агробизнеса

Взаимни /договорни/ фондове  са алтернатива за инвестиране на налични пари. Клиентът предоставя определена сума, като купува дялове на фонда, а фондът инвестира парите в различни финансови инструменти. Всеки от инвеститорите притежава част от фонда, пропорционална на инвестираната от него сума. 
Договорните фондове набират средства предимно от дребните, непрофесионални инвеститори, като ги влагат в различни финансови инструменти. По този начин дребните инвеститори влагат средствата си на финансовия пазар, където възвръщаемостта е по-висока, без да притежават специализирани познания в областта на финансовите пазари. Рискът при взаимните фондове се намалява и чрез създаването на диверсифициран портфейл от различни финансови инструменти.

Нискорискови фондове

Това са най-безопасните от страна на риска финвестиционни фондове, които инвестират на паричните пазари до 100 % от набраните средства в ДЦК, чиито падеж е до 1 година. Някои от тези парични фондове инвестират малка част от набраните средства в ценни книжа на търговски фирми, от което без съмнение печели участникът във фонда. Тяхната доходност е сравнима с дългосрочното депозиране в банките, но най-добрите фондове от този сегмент показват доходност по-висока от най- добрите банкови депозити.

Фондове на стабилен ръст

Tози тип фондове са образец на смесена стратегия на сигурност в инвестициите с малко по агресивно инвестиране. Обикновено в такива фондове 25-40% от средствата са в акции, а 60-75% в облигации и други сигурни дългови инструменти. Това са най-често пенсионни фондове. Колебанията в цените са сравнително малки и когато имаме стагнация или низходящ тред на борсата те са мястото, където може да съхраним нашите пари от по-големи загуби, но когато борсовата конюнктура е добра – не би трябвало да очакваме големи печалби.

Балансирани фондове

Дялът на акции в портфейлът на тези дружества е в съотношение 50/50 с дълговите инструменти, но обикновено в практиката дялът на акциите е по-висок от 50%. Рискът свързан с тези фондове е средно висок, но в същото време възможността за ръст на печалбата е занчително по-голяма от тази в безрисковите фондове.

Фондове на еластичното инвестиране

Фондове на еластичното инвестиране /активна алокация на активи/ – този тип фондове насочват набраните парични средства на своите клиенти в зависимост от конюнктурата на финансовите пазари . Управляващите на такива фондове могат да редуцират делът на акциите в портфейла дори до 0%, при низходящ тренд на фондовите пазари, като в същото време при възходящ тренд те могат да увеличават делът на акциите до 80-100%.
Тези фондове са ориентирани към стабилен ръст и при средносрочна инвестиционна стратегия, могат да бъдат сериозна конкуренция на фондовет в акции.

Агресивни фондове

Агресивни фондове /акции/ – Този тип фондове инвестират до 100% от набраните средства в акции, като най-често го правят в съотношение 80% в акции и 20% в безрискови инстремунти. Рискът е висок поради податливостта на възможни силни колебания във стойността на акциите. Тези фондове са ориентирани към висока доходност при дългосрочна инвестиционна стратегия/над 5 години/, което предполага обаче много стриктен подбор на фонд, със стабилни пазарни позиции и доказан екип от специалисти.
Направи запитване