Експертни решения и одит в агробизнеса

Нашите консултантски услуги включват, но не се ограничават до следните области:
 • Първоначална консултация
 • Предложения и помощ при избор на най-подходяща структура за Вашия бизнес – ЕТ, съвместно предприятие – акционерно дружество или ООД;
 • Изготвяне на бизнес план, прогнозиране на паричните потоци, бюджет и търговски прогнози;
 • Оценка на финансовите изисквания, консултиране по отношение на най-удачните финансови източници и изготвяне на конкретни заявки и предложения;
 • Установяване на добри работни отношения с Вашата банка;
 • Извършване на регистрационните процедури свързани с Държавния Търговски    -Регистър, Националната Агенция по Доходите и пр.
 • Изготвяне на информационна система за вътрешно ползване, която да оптимизира дейността във фирмата и да покрива изискванията на регулативните органи и законодателството.
 •  Формулиране и въвеждане на дългосрочни стратегически цели;
 • Поставяне на конкретни оперативни цели;
 • Следене на икономическите показатели и евентуално коригиране на бизнес плановете.
 • Поддържане на счетоводни архиви;
 • Ревизиране на оперативни управленски системи;
 • Парични потоци и финансови прогнози;
 • Годишни отчети;
 • Банкови спогодби;
 • Изготвяне на бюджет;
 • Администриране на работните заплати;
 • ДДС.
 • Парични потоци;
 • Доходи;
 • Показатели за икономическото представяне на фирмата;
 • Кредитен контрол;
 • Бюджетно сравнение.
 • Спорове между бизнес партньори или съдружници;
 • Решения на арбитражен съд;
 • Пропуснати ползи;
 • Оценка на акционерния капитал;
 • Професионална небрежност;
 • Разследване на измами;
 • Застрахователни искове;
 • Данъчно облагане на щети и компенсации;
 • Съдебни процеси свързани с неизплатени задължения;
 • Договорни спорове;
 • Становища и съвети по въпроси от данъчното законодателство и спогодби за избягване на двойното данъчно облагане
 • Становища и съвети относно законодателството по социалното и здравното осигуряване
 • Консултации и съвети по митническото и валутното законодателство
 • Предоставяне на информация за всякакви промени в търговското, данъчното, валутното законодателство и социално и здравно осигуряване
 • Оценка на предприятия и бизнес проекти
 • Финансови и икономически анализи и прогнози
 • Бюджетиране и планиране
 • Оценка за ефективност и рентабилност
 • Анализ и оценка на рисковете
 • Анализ и оценка на инвестиционни проекти
 • Икономическа обосновка на бизнес планове
 • Представителство пред кредитни институции
 • Консултиране при избор на банки
 • Подготовка на необходими документи за получаване на заеми от банкови институции
 • Изготвяне на доклади – анализи по дейността
 • Консултации по стратегическо финансиране, включително финансово прогнозиране, моделиране и оценки
 • Рисков контрол
 • Застраховане
Направи запитване