Експертни решения и одит в агробизнеса

potentialВ зависимост от организационната ви структура, „3V Solutions" ООД ще ви помогне да управлявате финансово-счетоводните ви процеси, както като напълно изнесени, така и в синхрон с Вашия счетоводен отдел. „3VS” ООД ще Ви помогне да улесните работата и комуникацията с местната данъчна администрация и ще следи за важни промени в местното данъчно и финансово законодателство, които имат значение за Вашия бизнес.

Счетоводство и счетоводни услуги

 • Организация на счетоводството на дружеството – изготвяне на индивидуален сметкоплан и счетоводна политика;
 • Приемане, преглед и класифициране на първичните счетоводни документи;
 • Възможност за издаване на фактури от името на клиента (при взаимна договорка)
 • Електронно банкиране (при взаимна договорка)
 • Подготовка и регистрация на фирмата по ЗДДС;
 • Ежемесечно водене на счетоводните регистри съгласно НСФОМСП, МСС и ЗС.
 • Изготвяне на синтетични и аналитични счетоводни справки;
 • Съставяне на счетоводен амортизационен план;
 • Съставяне на данъчен амортизационен план, съгласно критериите на ЗКПО;
 • Оценка на валутните разплащания и валутните наличности;
 • Аналитично отчитане на матриалните запаси по избран от вас метод. Съставяне на инвентаризационни описи към всеки един момент. Справка за движението на всеки един артикул;
 • Изготвяне на различни видове справки за активите и пасивите на предприятието;
 • Изготвяне на счетоводни справки за наличие на вземания и задължения към трети лица.
 • Годишно счетоводно приключване, изготвяне на ГФО: Баланс, Отчет за доходите, Отчет за паричния поток, Отчет за собствения капитал и всички приложения съгласно НСФОМСП и МСС.
 • Изготвяне на справки под Excel с възможност за обмяна на данни по електронен път;
 • Текущи консултации;

Счетоводни услуги по работните заплати на персонала

 • Изготвяне на трудови договори със съответните длъжностни характеристики, допълнителни споразумения, прекратяване на труд.договори и други;
 • Уведомления по чл.62, ал.4 от КТ и подаване по електронен път в НАП;
 • Изготвяне на граждански договори и сметки за изплатени суми;
 • Издаване на служебни бележки, удостоверения и др.;
 • Попълване на платежни документи за осигурителни, здравни вноски, данъци и др.;
 • Приемане, класифициране, обработване на предоставените болнични листове, създаване на описи и придружителни писма и тяхното предаване в НОИ;
 • Изготвяне на ведомости за заплати;
 • Изчисляване на обезщетения за временна нетрудоспособност, бременност и раждане и др.;
 • Своевремено подаване на информация за осигурените лица в ТД на НАП по електронен път;
 • Изготвяне на всички видове удостоверения и справки за заверка на осигурителен и трудов стаж

Данъчни задължения и счетоводно обслужване

 • Месечно изготвяне на дневници за покупки и продажби и справки - декларации по ЗДДС, VIES и Интрастат декларации, както и тяхното подаване по електронен път;
 • Изчисляване на текущите данъчни задължения; данъци, удържани при източника и данъци върху разходите по ЗКПО и ЗДДФЛ;
 • Изготвяне на годишни данъчни декларации по ЗДДФЛ и ЗКПО;
 • Данъчна защита и представителство, както и справки, изисквани от данъчните органи, касаещи проверки и ревизии;
 • Данъчни консултации.

Годишно счетоводно и данъчно приключване, съставяне на годишни финасови отчети и представителство

 • Съставяне на годишен финансов отчет по НСФОМСП и МСС с всички необходими приложения;
 • Съставяне на годишна данъчна декларация и подаването й по електронен път към НАП;
 • Изготвяне и предоставяне на годишни статистически форми пред НСИ;
 • Изготвяне на тримесечни отчети към БНБ;
 • Изготвяне на статистически форми /месечни, тримесечни/;
 • Представяне на годишните отчети пред НАП, НСИ, Търговски регистър, Министерство на правосъдието и др.
Изготвяне на данъчни декларации на физически лица;
Ако Вие сте физическо лице, което е задължено да подава годишна данъчна декларация, но не сте уверени, че ще се справите сами, възползвайте се от нашата услуга : "Съставяне на годишна данъчна декларация на физическо лице". Счетоводните ни услуги включват попълване на необходимите приложения на база предоставените документи, ще изчислим данъчното ви задължение, ще подготвим платежно нареждане или вносна бележка, за да го внесете в бюджета и ще подадем вашата декларация. Така ще сте спокойни, че сте спазали всички нормативно изискуеми задължения и срокове коректно и няма да понесете санкции. Ако това предложение Ви харесва и се интересувате за цената на счетоводната услуга, свържете се с нас.
Счетоводни, данъчни и осигурителни консултации;
Ако имате въпроси по счетоводни или данъчни казуси; ако сте работодател и имате трудов спор с работници; ако сте работник и смятате, че правата ви са нарушени - имате нужда от специализирана консултация Вие можете да се възползвате от устна консултация на място в нашия офис (след предварителна уговорка) или да Ви предложим писмена консултация по зададен конкретен казус.
Подготовка на документи и отчети за кандидатстване за кредит пред банкови и други финансови институции (съставяне на отчети, прогнози и др.);
Искате да разширите бизнеса си, имате нужда от допълнително финансиране и се обръщате към банкова институция за кредитен продукт. Банката ще изиска да представите отчети и финансови показатели на вашето дружество, обикновено по предварително зададени от нея параметри и формуляри. Нашата консултантска  кантора ще подготви всички необходими формуляри по образец, с цялата нужна финансова информация. За Вас остава да получите одобрение и да се съсредоточите върху бизнеса си!    
 • Консултации относно формата на наемане на персонала;
 • Изготвяне документи във връзка с възникване, промяна и прекратяване на трудови правоотношения - трудови и извънтрудови договори (граждански, договори за управление);
 • Регистриране на трудови договори в НАП (при сключване, промени и прекратяване) - по електронен път;
 • Изготвяне граждански договори и договори за управление, и анекси към такива договори;
 • Поддържане и администриране на трудовите книжки на служителите;
 • Изготвяне на документи за получаване на парични обезщетения и социални помощи;
 • Изготвяне на документи във връзка с пенсиониране на служители;
 • Изготвяне и администриране други трудови и осигурителни документи (молби, заповеди, декларации, служебни бележки и т.н.);
 • Поддържане на лични досиета на персонала;
 • Обработка на променливата месечна информация - допълнителни възнаграждения по КТ за професионален опит, нощен труд, работа на официални празници, ненормиран работен ден, и др. - това става по утвърден присъствен графиик;
 • Отразяване на промените в досиетата на служителите в ТРЗ софтуера - промени в работни заплати, длъжности, метод на заплащане на труда и т.н.;
 • Организиране калкулацията на месечна база на брутни и нетни заплати, изчисляване на всички дължими социални и здравни осигуровки, данък върху дохода, и т.н.; 
 • След като се обработи входящата информация, нашите ТРЗ-специалисти ще изготвят и подадат всички задължителни отчети, справки и декларации, изисквани по закон.
 • Изготвяне на месечна разчетно-платежна ведомост и фишове за заплати;
 • Изготвяне на платежни нареждания и документи за on-line банкиране(по взаимно споразумение с клиента);
 • Изготвяне на всички видове служебни бележки и удостоверения;
 • Обработка и изчисляване на болнични листове и отпуски;
 • Представяне на информация за осигурени лица и внесени осигуровки пред НАП;
 • Консултации по конкретни казуси.
Направи запитване