Експертни решения и одит в агробизнеса

Нашите консултантски услуги включват, но не се ограничават до следните области:
Данъчни услуги
 • Услуги, свързани с членството ни в ЕС
 • Услуги, свързани с обслужване на глобални работодатели
 • Представяне на клиенти пред данъчни и съдебни власти
 • Пазарни цени,анализи
 • Сливания и вливания
 • Данъчно-правен анализ и консултиране при сключване на сделки
 • Практическа помощ за отчитането на корпоративен данък и ДДС
 • ДДС
 • Международно данъчно облагане
 • Местни корпоративни данъци
Правни услуги
 • Търговско право
 • Корпоративно право, сливания и вливания
 • Трудово право и социално осигуряване
 • Регулирани индустрии
 • Данъчни спорове
 • Юридическо представителтво
Консултантски услуги
 • Връзки с клиенти
 • Преговори
 • Иновация и растеж
 • Интеграция, развитие и инфраструктура
 • Управление на доставки и продажби,дистрибуция
 • Управление на предприятието
 • Човешки капитал
 • Одиторски услуги
 • Услуги по управление на риска
 • Управление на корпоративния риск
 • Контрол на бизнес процесите
 • Външна оценка на качеството на вътрешния одит
 • Управление на риска, свързан с доставчици
 • Контрол на приходите
 • Европейски фондове и програми
 • Осигуряване на качеството на проекти
 • IТ одит
 • Консултиране при внедряване на ERP системи
 • Тестове за пробив в ИТ системите и оценка на уязвимостта
 • Сертифициране
 • Маркетингови стратегии
Финансово консултиране
 • Корпоративни финанси и консултантски услуги
 • Услуги при сключване на сделки
 • Услуги, свързани с преструктуриране
 • Финансови услуги
 • Кредитиране
 • Рисков капитал
 • Инвестиционно банкиране и ценни книжа
 • Застраховане
 • Управление на активи
Технологии, медии, PR
Направи запитване