Експертни решения и одит в агробизнеса

Можем да ви бъдем полезни с:
  •  устни и писмени правни консултации;
  •  пряко участие в подготовката и сключването на граждански и търговски сделки;
  •  подготовка и съдействие за извършване на всички нотариални действия;
  •  изготвяне, редактиране и становища по договори, пълномощни, молби, жалби, завещания, нотариални покани и всякакви други правни книжа и документи.
  •  проучване и правен анализ на конкретни въпроси, казуси, висящи съдебни дела;
  •  процесуално представителство и защита на интересите ви по граждански, търговски и трудови дела във всички съдебни инстанции, както и в нотариалното, обезпечителното, заповедното и изпълнителното производства.

Направи запитване