Експертни решения и одит в агробизнеса

Вещното право урежда имуществените отношения между лица във връзка с притежаването и ползването на определени вещи. 
Вещно право включва следните видове права:
1. Право на собственост – представлява правото на определено лице да ползва и да се разпорежда с дадена вещ. Освен еднолична собственост има и съсобственост – когато няколко лица притежават дялове от дадена вещ. Пример за съсобственост е етажната собственост в сграда с няколко обособени имота или съпружеската имуществена общност. При определени условия съсобствеността може да се прекрати чрез доброволна или съдебна делба.
2. Право на ползване – представлява правото да се използват определени вещи или вещ и да се получават добивите от тях, без да се променят съществено.
3. Сервитутни права - най-често срещан пример е правото на преминаване (напр. за прокарване на водопровод).
4. Право на надстрояване и пристрояване - възмножност за надстрояване или пристрояване на съществуваща сграда и придобиване на собственост на надстроеното или пристроеното

Всички тези вещни права са абсолютни, както правото на собственост. Ограничени са само по отношение правото на собственост, от което те произлизат.
В областта на вещното право:
 • Консултации по вещно право
 • Водене на съдебни дела по вещно право
 • Правоно проучване на имот
 • Участие в преговори
 • Нотариални процедури
 • Учредяване на право на строеж
 • Установяване на собственост
 • Придобиване на право на собственост
 • Етажната собственост
 • Иск за определяне граници на имот
 • Договори за жилищни кооперации
 • Правни консултации при управлението на имоти
 • Правни консултации при сделки с недвижими имоти
 • Изготвяне на договори
 • Придобиване по давност
 • Придобиване на намерена вещ
 • Управление на етажната собственост
 • Създаване, одобряване и изменение на влезни в сила устройствени планове
 • Обезщетение при очуждаване
 • Обезщетение при отпадане на отчуждаване
 • Придобиване на право на собственост и вещни права от чужденци
 • Право на надстрояване или пристрояване
 • Право на ползване
 • Право на преминаване
 • Сервитутни права
 • Разрешение за строителство
 • Държавна и общинска собственост
 • Установяване и оспорване право на собственост
 • Искове за възстановяване на владение
 • Изгубване или отказ от право на собственост
 • Защита на правото на собственост
 • Изкупуване на дял от съсобствен недвижим имот
 • Разрешение за ползване
 • Актове за недвижими имоти
 • Констативни актове
 • Придобиване по приращение
 • Преработване и присъединяване
 • Създаване, одобряване и изменение на влезни в сила устройствени планове
 • Застрояване на населени места
 • Отчуждаване на имоти за държавна и общинска нужда
 • Делба
Направи запитване