Експертни решения и одит в агробизнеса

 • Изготвяне на необходимите образци (обявление, решение, пояснителен документ и др.);
 • Указания за подготовка на офертите в процедурата;
 • Образци на приложими за съответната процедура-декларации, образец на ценова оферта, образци на гаранции за участие и изпълнение и др.;
 • При необходимост изготвяне на правни становища и процесуално представителство пред Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) и Върховния административен съд (ВАС);
 • Техническо задание, пълно описание на предмета на поръчката; 
 • Методика за оценка на офертите – когато критерият за оценка е „икономически най – изгодна оферта”;
 • Участието ни като външни експерти, включени в списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП в комисии или като юристи, включително изготвяне на протоколи от работата на комисията и проект на решение;
 • Консултации, свързани със сключване на договор с избрания за изпълнител и изготвяне на необходимите образци;
 • Правни консултации по въпроси от областта на обществените поръчки и търгове;
 • Изготвяне на проект за вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки, които съдържат реда за планиране и организация на провеждането на процедурите, контрол по изпълнението на сключените договори, с ясно регламентирани отговорни длъжности със съответни задължения;
 • Консултации и становища във връзка с извършени одити от органите на Сметна палата на РБългария и Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ), с цел защита интересите на възложителя;
 • Пълно съдействие  от началото до края на процедурата по възлагане на обществената поръчка и изпълнението на сключения договор.
 • Образец на договор за възлагане на обществената поръчка.
 • Публикуване на информация в Регистъра на обществените поръчки, поддържан от АОП.
Направи запитване