Експертни решения и одит в агробизнеса

Целият цикъл на проекта е сложен процес, който не завършва с одобрение на проектното предложение. Пътят на проектите е съпътстван от редица бюрократични изисквания и процедури на административните органи, които могат да бъдат сравнително лесно обслужени с помоща на консултанската компания, изготвила проекта.
Някои от акцентите на гореспоменатите изисквания са:
  • Съдействие при наблюдение на изпълнението на проекта и постигане на заложените резултати от Управляващия орган или междинното звено
  • Изготвяне на необходимата текуща документация
  • Изготвяне и провеждане на кореспонденцията с договарящия орган
  • Съставяне на необходимите текущи отчетни доклади и данни
  • Извършване на текущите финансови процедури
  •  Изготвяне на финален технически и финансов доклад съгласно изискванията на договарящия орган
  • Възможностите за банково финансиране, което бихте могли да получите, в т.ч.изготвяне на бизнес план за получаване на съфинансиране в съответствие с изискванията на кредитната институция, кредитно уверение или банкова референция
  • Други
Проектът се счита за завършен при изготвяне и представяне от страна на бенефициента на финален технически и финансов доклад съгласно изискванията на договарящия орган, описващ направените разходи, конкретните постигнати резултати според предварително зададените индикатори и въздействието, което той е имал върху състоянието в съответния сектор на българската икономика.
Окончателното одобрение на този заключителен доклад е предпоставка за получаване на фактическите плащания от страна на договарящия орган по проекта към бенефициента.
Управление на проект
 
Направи запитване