Експертни решения и одит в агробизнеса

В областта на търговското право ние предлагаме следните услуги:
 • Изготвяне и обсъждане на всякакъв вид търговски договори (както на етап предварителни преговори, така и на етап реализация и приключване).
 • Представителство на клиенти в делови сделки, преговори и срещи с техни партньори.
 • Изготвяне на стратегии и представителство при учредяването на особени залози по реда на ЗОЗ и други търговски обезпечения.
 • Събиране на вземания по търговски сделки;
 • Учредяване и регистрация на дружества (частни, публични, капиталови, персонални), клонове, представителни офиси.
 • Избор на най – подходяща правна форма в зависимост от конкретната дейност на клиента.
 • Учредяване и регистрация на юридически лица с нестопанска цел.
 • Предоставяне на допълнителни правни услуги на търговски дружества при подготвянето на дневния ред на дружествени събрания, протоколи, резолюции и др.
 • Ликвидация.
 • Несъстоятелност.
 • Консултации по търговско право.
 • Търговско представителство.
 • Сделки с търговски предприятия.
 • Правни консултации по търговски сделки.
 • Изготвяне и вписване на обезпечения и гаранции по търговски договори, ипотеки и особени залози.
 • Изготвяне на тръжна документация.
 • Прехвърляне на дялове на търговски дружества.
 • Изготвяне на договори за управление и контрол.
 • Консултации при водене на преговори и извършване на търговски сделки.
 • Консултации и правно съдействие за събирането на дългове.
 • Консултации на длъжници, кредитори, собственици и други засегнати страни по преструктуриране на предприятия.
 • Представителство на кредиторите.
 • Производства по несъстоятелност и ликвидации.
 • Вноски в капитала на търговско дружество.
 • Преобразуване на търговско дружество
 • Правни анализи на предприятия.
 • Преговори и подготовка на приватизационни договори.
 • Защита на инвестициите.
 • Защита на кредиторите.
 • Обезпечителни процедури.
 • Обединения на търговци.
 • Правни анализи и консултации по сливания, вливания и придобивания.
 • Договори за продажба на участия в предприятия.
 • Защита на конкуренцията.
 • Нелоялна конкуренция.
 • Чуждестранни инвестиции.
 • Обезпечения и поръчителство.
 • Търговски залог.
 • Търговски регистър.
 • Прокурист.
 • Търговски пълномощник.
 • Търговски посредник.
 • Търговски предствител.
 • Търговска тайна.
 • Комисионен договор.
 • Спедиционен договор.
 • Договор за превоз.
 • Запис на заповед.
 • Менителници.
 • Лицензионен договор.
 
Търговец е всяко лице, което се е вписало като такъв в търговския регистър или извършва търговски сделки.
Едноличните търговци по българския закон са физически лица, които са заявили, че ще действат като търговци и отговарят с цялото си имущество за осъществяваната от тях търговска дейност.
Търговските дружества по българския закон могат да бъдат събирателни, командитни, акционерни и дружества с ограничена отговорност.

 
Направи запитване