Експертни решения и одит в агробизнеса

В областта на трудовото право ние предлагаме следните услуги:
  • Правни консултации на работници, служители и работодатели по всички видове трудовоправни и осигурителни въпроси;
  • Съдействие при водене на преговори между работодатели и работници/служители за извънседебно решаване на трудови спорове;
  • Правна защита на работници, служители и работодатели при трудови спорове пред съдилища от всички инстанции.
  • Консултации по въпроси, възникващи през различните фази на трудовите взаимоотношения, подбор, наемане и освобождаване от длъжност
  • Съдействие на дружества при преместване на бизнес в България, правни проблеми на имиграцията и разрешения за пребиваване и труд;
  • Правно съдействие и консултации при преобразуване на търговски дружества и реорганизация на дейността, в т.ч. сливания, придобивания, прехвърляне на търговско предприятие, когато тези операции включват по необходимост и преструктуриране на персонала;
  • Изготвяне на текстове на колективни и индивидуални трудови договори, допълнителни споразумения и други необходими документи във връзка с изискванията на трудовото законодателство;
  • Изготвяне на вътрешни документи, свързани с управлението на трудовия процес, в т.ч.: вътрешни правила, длъжностни характеристики, наръчници за служители, и др.;
Трудовото право обхваща въпросите свързани с трудовоправните взаимоотношения. 
Трудовият договор е от водещо значение в трудовото право. С трудовият договор определено лице се наема да осъществява определени трудови функции и се ангажира да спазва установената трудова дисциплина и носи дисциплинарна, а в някои случи и имуществена отговорност за дисциплинарни нарушения.
Работодателят се задължава да осигурява безопасни и здравословни условия на труд, да дава ясни указания, да изплаща в срок трудовото възнаграждение, да отчита и превежда полагащите се социални и здравни осигуровки. Трудовото право определя минимални размери на трудовите възнаграждения, почивките, отпуските, ангажиментите при трудови злополуки, майчинство, заболявания и т.н.

 
Направи запитване