Експертни решения и одит в агробизнеса

Сетифициране3VS предлага  сертификация на системи по различни стандарти в зависимост от необходимостта на фирмите. Преимуществото ни се състои в това, че предлагаме от името на една организация сертификация по множество стандарти и разполагаме със специалисти, които да отговорят на Вашите потребности.
 ISO 9001
 ISO 9000:2005 – съдържа принципите и основните понятия от управлението на качеството, описва съдържанието на сериите стандарти и съдържа списък с термините и тяхното значение при използването им.
ISO 9001:2008 – определя изискванията към системите за управление на качеството
ISO 9004:2009 – ръководство за подобрения на системите за управление на качеството
ISO 19011 – ръководство за планиране и провеждане на одит по качеството.
 
ISO 14001
Стандарта ISO 14001 е за всички организации, независимо от вида и размера им. Този стандарт може да се използва от всяка организация, която има за цел:
  • да създава, прилага и поддържа система за управление на околната среда
  • да действа в съответствие с нейната установена политика по околната среда
  • да демонстрира, че спазва изискванията на стандарта чрез самооценка и самостоятелна декларация, както и чрез потвърждение от трети страни - в това число акредитирани сертифициращи органи.        
OHSAS 18001
Системата e за здравословни и безопасни условия на труд.Тази спесификация представлява изискванията на СУК на професионалната безопасност и здравеопазване. Тя дава възможност на организацията за управление на персонала с допустим професионален риск.
 
ISO 22000/HACCP
НАССР се приема от много страни, като единствено приемливия подход за безопасност на храните и напитките, а в някои от тях е част от задължителните   норматив ни изисквания. НАССР е необходимо условие за износ за САЩ и Канада. Преработвателите и производителите на храни от страните членки на Европейския съюз следва да внедрят НАССР до 01.01.2006 г., съгласно Регламент 852/2004 ЕС. В България предприятията въвеждат поетапно НАССР до 01.01.2007, като първи са месопреработвателите - до 01.01.2006.
 
IFS и BRC
IFS и BRC са стандарти за безопасност на храните въведени от асоциациите на търговците на едро във Великобритания, Франция и Германия. Големите търговски  вериги като Metro, Tesco, Sainsbury, Auchan и Carrefour изискват въвеждането на тези стандарти от всички техни доставчици на
хранителни продукти.

BRC (British Retail Consortium) е схема на сертификация, създадена от британската асоциация на търговците на дребно. Изискванията на BRC включват изисквания от HACCP и ISO 9001 и се проверяват чрез фиксирана схема проверки и инспекции на отделни компоненти от системата за управление на производството. Актуалната към момента редакция на BRC е ревизия 4.

IFS (International Featured Standard) е аналогична схема, въведена във Франция и Германия, включваща елементи от HACCP, ISO 9001, добри производствени и хигиенни практики. Сертификационната схема е развита на базата на EN 45011 и съгласно постигнатото споразумение с водещите акредитационни органи единствен акредитиращ орган е централата на германските търговци на дребно HDE (Hauptverband des Deutschen Einzelhandels) със седалище Франкфурт.           
Сертификацията по IFS или BRC е вече необходимо условие, ако желаете Вашите стоки да се предлагат по рафтовете на водещите супермаркети в България и Европа. Сертификатите по IFS или BRC служат като доказателство за нивото на безопасно производство на храни и елиминират множеството проверки от страна на самите супермаркети. В повечето случаи е достатъчно Вие да представите доклада от последната проверка и съответния акредитиран сертификат от независим
сертификационен орган.
 
SA 8000/BSCI
Много предприятия внедряват Системите за управление на качеството по изискванията на ISO
9001:2000. В същото време изниква необходимостта от внедряване на Системата за управление на околната среда по стандартите на ISO 14001:1996 и Системата за безопасни условия на труд по стандартите на OHSAS 18001:1999 като част от изискванията на потребителите. Много ръководители на предприятия вече са започнали внедряването на тези системи, но само някои от тях са готови да посрещнат новите изисквания за социална отговорност на предприятията, залегнали в SA 8000:1997
           
Стандарт SA 8000 “Социална отговорност” е разработен за да могат предприятията да потвърдят социалните си отговорности в бизнеса. Системата за управление на социалната отговорност на предприятието SA 8000, има общи изисквания с ISO 9001. Например: определената от ръководството политика на предприятието в сферата на социалната отговорност, анализ и проверка от страна на ръководството, планиране, оценка и избор на доставчици, корекции и др. Наред с горе изброените раздели стандартът съдържа специфични изисквания в сферата на социалната отговорност, касаеща използването на детски труд, продължителността на работното време, някои дисциплинарни мерки при нарушения, а също така някои видове дискриминация.
 
IRIS
Процесите на техническо преструктуриране на операторите, както и законодателството на пазарите на железопътния трафик се променят. За да се отговори на изискванията на оператора за качество и надеждност на състава, е определен международен железопътен стандарт разработен на базата на DIN EN ISO 9001 стандарт за системи за управление под ръководството на UNIFE (Union des Industries Ferroviaires Européennes) с IRIS (International Railway Industry Standard). IRIS се счита   за одобрен стандарт за одобрение на доставчиците в промишлеността на релсови  превозни средства.
Направи запитване