Експертни решения и одит в агробизнеса

В областта на семейното право ние предлагаме следните услуги:
  • Консултации във връзка със същността, съдържанието, сключването, изменението и прекратяването на брачни договори.
  • Участие в преговори и изготвяне на брачни договори.
  • Консултации и процесуално представителство в производства по прекратяване на брака: развод по взаимно съгласие или по исков ред.
  • Консултации, преговори и представителство във връзка с уреждане на последиците от прекратяването на брака – упражняване на родителските права, ползване на семейното жилище, издръжка, подялба на имуществото, придобито по време на брака, фамилното име след развода и др.
  • Процесуално представителство по дела за определяне на издръжка, както и по дела за увеличаване или намаляване на присъдена издръжка; съдействие при неплащане на издръжка.
  • Процесуално представителство по дела за упражняване, лишаването, ограничаване или възстановяване на родителски права.
  • Процесуално представителство по дела за оспорване на бащинството, както и по дела за установяване на произход от майката или от бащата.
  • Съдействие при осиновяване
  • Консултации при домашно насилие
Семейното право регламентира правата и задълженията в семейните отношения - брак, родство, осиновяване, настойничество и попечителство.
Семейното право урежда правоотношения възникнали във връзка със сключване на брак, родства, осиновяване, настойничество и попечителство.
Семейното право обхваща съпружеските права и задължения, правата и задълженията между родители и деца, правата и задълженията по страните на осиновителния акт, правата и задълженията по семейноправно отношение за издръжка.
Сключването на бракът може да бъде при законов режим на общност, законов режим на разделност или договорен режим (чрез брачен договор).
Вариантите за развод са по взаимно съгласие (без съдът да се произнася за евентуалната вина) и разводи по исков ред (вината е определяща). При развод се уточняват имуществените отношения, родителските права, издръжка и други.
Произходът и осиновяването също се обхващат от семейното право. Произходът е биологична връзка между две лица, при която едното е баща или майка. Ако произходът е неизвестен може да се установи по исков ред или чрез припознаване от страна на предполагаемия родител. 
Осиновяването позволява отглеждане на дете без съществуването на биологична връзка.

 
Направи запитване