Експертни решения и одит в агробизнеса

Рисковият капитал, познат в практиката още като финансиране чрез дялово участие, представлява начин за финансиране на разрастването или преорганизирането на дадена компания, чрез продажба на акции на компанията на рисков капиталист, който в замяна осигурява необходимите финансови ресурси за развитието на предприятието. Рисковият капиталист не търси сигурност и не изисква лихва за парите си. Той става акционер, чиято цел е да създаде капиталов доход от инвестицията си за период от 5-7 години.
Рисковият капитал може да бъде свързан с дялово финансиране за:
            • високо рискови стартиращи предприятия и начинания с голям потенциал за растеж ;
            • разрастващи се предприятия с вече утвърдени пазарни позиции.
Направи запитване