Експертни решения и одит в агробизнеса

Нашето разбиране на въпросите свързани с управлението и моделирането на риска, възможностите ни за анализ, знанията ни за управление с най-добрите практики, предоставяме на нашите клиенти  за да бъдат успешни в днешните несигурни икономически времена и конкурентен пазар. Ние даваме възможност на собственици, управителни съвети, директори, мениджъри,
оперативни ръководители, да  разберат колко и какъв риск може да  повлияе  на  компанията, как да се намали цената на риска, как да се подобрят икономическите резултати за да отговарят на бизнес целите им, как да се следи и управлява ефективно риска. Експерти на „3V Solutions” подпомагат клиенти с определянето на риска, оценка, количество, задържане, разпределение, управление и финансиране. С екипната ни работа предлагаме интегрирана услуга и помагаме на нашите клиенти да разработят всеобхватни корпоративни решения, изграждане на устойчивост, както и да постигнат своите краткосрочни и дългосрочни цели.         
"Нищо, което си заслужава да притежаваш, не може да бъде постигнато без риск." George Bernard Shaw
Рискът се отнася до отклонението от един или повече резултати на едно или повече бъдещи събития от тяхната очаквана стойност. Технически, стойността на тези резултати може да е позитивна или негативна. Положителния риск се разглежда като възможност, а при общата употреба на думата риск се фокусира само върху потенциалната вреда (загуба на позитивни резултати), която може да възникне от бъдещо събитие, което да произтече или от влизане в разноски или от неспособност да се придобие някаква печалба. За по-пълна характеристика на понятието риск е целесъобразно да се разкрие и значението на термина Критична Ситуация, тъй като тези понятия са взаимно свързани. Ситуацията може да се определи като съчетание, съвкупност на различни условия и обстоятелства, създаващи определена обстановка за един или друг вид дейност.
 
Следователно Рисковата Ситуация е свързана със статистически, вероятностни процеси и се съпровожда от три едновременни условия:
  • неопределеност;
  • необходимост от избор на алтернативи (отказът от избор на алтернатива също е разновидност на избор);
  • възможност да се оцени количествено и/или качествено вероятността от осъществяване на избраните алтернативи.
Направи запитване