Експертни решения и одит в агробизнеса

Разузнаването позволява да се:

  • Предвидят измененията на пазара;
  • Прогнозират действията на конкурентите;
  • Установят новите или потенциалните конкуренти;
  • Прогнозират новите технологии;
  • Анализират потенциални рискове
  • Изучат основни бизнес тенденции
  • Установят намеренията на конкурентите
  • Осигури мониторинг на външните и вътрешни рискове за стопанската организация.         
Бизнес разузнаването се явява мощен инструмент за изследване на пазара, и в настоящия момент представлява динамично развиваща се дисциплина, възникнала на границата между икономиката, юриспруденцията и специалните дисциплини. Важно условие за дейността на бизнес разузнаването се явява спазването на етичните норми и принципи за воденето на конкурентната борба – т.е. дейността се осъществява изключително в рамките на действащото законодателство.
Вследствие на това, разузнавателната дейност се явява неделима част от функционирането на всяка стопанска организация. Единствено въз основа на всестранната, своевременната, обективна и достоверна информация, може надеждно и ефективно да се противопостави на всякакви опити от страна на нелоялната конкуренция да накърни законните интереси на стопанската организация.
Направи запитване