Експертни решения и одит в агробизнеса

Проектно консултиранеПолучаването на безвъзмездно финансиране по европейски програми от Структурните фондове и Кохезионния фонд е свързано с редица изисквания и предпоставки.
При предпроектното консултиране на вашата идея от наша страна, Вие ще можете да разберете дали тя е реално осъществима и по коя програма би могла да получи финансиране.         
Ние ще Ви насочим и консултираме още за:
 • Отговаря ли Вашата фирма или организация на критериите за участие за финансиране по дадена оперативна програма
 • Нужните цели и изисквания, на които Вашето проектно предложение трябва да отговаря, за да е в съответствие с критериите за допустимост и целите на оперативната програма
 • Приоритетните области, в които проекта трябва да се вписва
 • Размера и начина на допустимото финансиране, което можете да получите, в т.ч. авансови и междинни плащания
 • Допустимите разходите, които можете да направите и които подлежат на финансиране по изискванията на ЕС
 • Необходимият ресурс за съфинансиране, който трябва да притежавате или да имате наличен към необходимия момент
 • Възможностите за банково финансиране, което бихте могли да получите, в т.ч. изготвяне на бизнес план за получаване на съфинансиране в съответствие с изискванията на кредитната институция, кредитно уверение или банкова референция
 • Времеви график и срокове, които трябва да спазите при изпълнението на проекти
 • Други
   
Направи запитване