Експертни решения и одит в агробизнеса

Планиране

Маркетинговото планиране е процес на логическа последователност. Този процес включва, най-общо анализ на маркетинговата обкръжаваща среда, с оглед точно установяване на ресурсите и компетенциите на дадена фирма, както и на възможностите и заплахите възникващи в нейната среда.

На тази основа, след това в процеса на маркетинговото планиране се определят маркетингови цели и стратегии и се разработват планове за тяхното постигане, които съответстват на организационните ресурси и компетенции, както и на разкритите възможности и заплахи във външната среда на организацията
  • Разкрива дългосрочните насоки на движение на фирмата, което формира добра      пазарна ориентация
  • Фирмената дейност се привежда в съответствие със средата, в която оперира
  • Насърчава по-строго управление на дефицитните ресурси чрез разработване и използване на стандарти, бюджети и графици
  • Дефинира точно и ясно конкурентната област на фирмата и помага за  идентифицирането на дългосрочни конкурентни предимства
  • Гарантира фокусирането върху потребителите и конкурентите едновременно, което е жизнено важно за оцеляването и растежа на фирмите в съвременните условия
  • Улеснява координацията между функционалните области във фирмата
  • Разкрива ценностната система, философията и възгледите на субектите, свързани с дейността на фирмата
Направи запитване