Експертни решения и одит в агробизнеса

Оценки

Относно изпълнението на маркетинговия план  извършваме оценка, одитинг и контрол на резултатите от изпълнение. Специфичните методи на оценка в маркетинговия план са анализирани в тяхната съвкупност с оглед най-пълно и точно обхващане на маркетинговия (продуктов и продажбен) план, като тук се включват и предварителните пазарни проучвания на  клиентела  и насоките за подобряване на маркетинговата и комуникационната стратегия и практика:
  •  сравнителен анализ на продажбите
  •  предварителни и след пазарни изследвания
  • модел на подобряване величината на продажбите
В процесите, включени в одитинга на маркетинговия план се изисква мониторинг на продажбите по продукти и пазари, по продуктови линии и пазари. Мониторингът включва състоянието на дистрибуторите и разработения рекламно промоционален план и бюджет както и отношението “маркетингова стратегия / медии / продукт”.

Одитират се отношението-пазар, потребител и маркетингова комуникация на фирмата, 
конкурентни предимства. Контролът и оценката върху изпълнението на маркетинговия план се осъществява по утвърдено  разписание.

Ключовите контролни оценки са за :
  •  маркетингов производствен анализ на продуктите
  •  сегментационен анализ на продажбите
  •  разходите на мониторинг продажбите по пазари
Въз основа на тези оценки специалистите ни по маркетинг рационализират действащия план и при нужда осигуряват резервни маркетингови планове.
Маркетингово управление е неделима част от цялостното управление на компаниите. Нашата работа разглежда детайлно и всеобхватно  маркетинга като управленска концепция и оперативна пазарна технология, имаща за цел да “удовлетвори” максимално интересите и на фирмата и  клиентите.

Направи запитване