Експертни решения и одит в агробизнеса

Нашите одиторски услуги включват :
 • Независим одит и други ангажименти за изразяване на сигурност по отношение на финансови отчети и информация;
 • Одит на отчети по проекти, финансирани по програми на Европейския съюз;
 • Одит за банки или други кредитори;
 • Одит със специални цели (на определени обекти, отчети, контролни и счетоводни системи, на условия по договори);
 • Ограничен преглед на финансови отчети;
 • Проверки по договорени процедури на отчети и доклади по различни проекти, финансирани със специални средства;
 • Проверки във връзка с преобразуване на търговски дружества по реда  глава XVI от Търговския закон ;
 • Тематични проверки на обекти по преценка на ръководството/собствениците.
 • Помощ при изготвянето на финансови отчети.
ПОДЛЕЖИТЕ ЛИ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН НЕЗАВИСИМ ФИНАНСОВ ОДИТ, съгласно чл. 38 от Закона за счетоводството?
 На независим финансов одит от регистрирани одитори подлежат годишните финансови отчети на предприятията, при които се превишават минимум два от следните критерии за предходната година:
 • сума на актива на баланса – 1,5 милион лева.
 • Сума на нетния размер на приходите от дейността – 2,5 милиона лева.
 • Средна численост на персонала – 50 души
 НЕЗАВИСИМО ОТ ГОРНИТЕ КРИТЕРИИ НА НЕЗАВИСИМ ФИНАНСОВ ОДИТ ОТ РЕГИСТРИРАНИ ОДИТОРИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПОДЛЕЖАТ ГОДИШНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ НА:
 1.  Предприятия, които изготвят консолидирани финансови отчети и индивидуалните финансови отчети, включени в консолидацията.
 2. Предприятия, осъществяващи дейности въз основа на отделни закони (банки, застрахователни, инвестиционни и осигурителни предприятия и други) за които това изискване е регламентирано в нормативен акт.
 3. Предприятия – Акционерни дружества и Командитни дружества с акции.
 4. Предприятията, които са емитенти по смисъла на закона за публичното предлагане на ценни книжа.
Независимо от горните критерии, всяко дружество може да одитира своите финансови отчети, по искане на ръководството, с цел удостоверяване на финансовата информация, съдържаща се в отчетите пред трети лица.
 На независим финансов одит подлежат годишните финансови отчети на юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на обществено полезна дейност и вписани в централния регистър при Министерство на Правосъдието, когато за текущата година превишават един от следните критерии:
 1.  сума на актива на баланса – 1 милион лева.
 2.  сума на нетния размер на приходите от стопанска и нестопанска дейност – 2 милиона лева.
 3. Обща сума на получените през текущата година финансирания и неусвоени за годината финансирания, получени през предходни години - 1 милион лева.
Одит на проекти или договорени процедури по европейски и национални програми се извършват по изискване на финансиращата институция.
Одит на договори за преобразуващи се дружества.
Направи запитване