Експертни решения и одит в агробизнеса

В областта на облигационното право ние предлагаме следните услуги:
  • Изготвяне и обсъждане на всякакъв вид граждански договори (както на етап предварителни преговори, така и на етап реализация и приключване).
  • Представителство на клиенти в сделки и преговори по повод сключването на граждански договори.
  • Учредяване и вписване на обезпечения по договори – залози, ипотеки, поръчителство.
  • Подготвяне на договори и документи за погасяване на задълженията – прихващане и подновяване.
  • Прехвърляне на вземания.
  • Събиране на вземания от граждански сделки, неоснователно обогатяване, непозволено увреждане и др.
Облигационното право обхваща договорните отношения и свързаните с договора права и задължения.
Договорът е споразумение между две или повече страни, с които се определят отношенията между страните.
В случай, че договорно задължение не бъде изпълнено в съответствие с договореното, възниква правото да се търси обезщетение.
Облигационното право урежда размерите на отговорността и условията за освобождаване от отговорност – например при възражение за неизпълнен договор, прихващане, погасяване по давност, опрощаване и т.н.
За допълнителна гаранция може да се договори обезпечаване на сделката със залог, ипотека или поръчителство.
По отношение на вземанията съществуват правни възможности за прехвърляне на вземания (цесия), встъпване или заместване в дълг, заместване на един с друг дълг (новация).
Договорните отношения могат да бъдат регламентирани с различни форми на договори в зависимост от типа на сделката:
Договора за покупко-продажбата е двустранно споразумение - едната страна се задължава да предостави определена вещ, а другата се задължава да заплати уговорената цена. 
Други двустранни договори са договорите за наем, за заем, за влог, за изработка, поръчка и други. 
Дарението е едностранен договор, при който задължението се изпълнява от дарителя. 
Дружествените договори са многостранни - при тях две или повече лица се съгласяват съвместно да преследват определена цел. 
Законът дава неограничена възможност за сключване на споразумения под формата на договори, стига да не се нарушава закона и добрите нрави.

 
Направи запитване