Експертни решения и одит в агробизнеса

Оперативната програма „Регионално развитие” представлява единна оперативна програма за всичките шест района за планиране в България, които могат да бъдат финансирани по цел „Сближаване” на ЕС. Тази програма е насочена към развитие на инфраструктурата в градските центрове, териториалната свързаност, устойчив растеж на туризма и подкрепа за регионални и местни партньорства.
Обща цел
Общата цел на ОП „Регионално развитие”е да се подобри качеството на живот и работната среда чрез по-добър достъп до услуги и нови възможности за повишаване на регионалната конкурентоспособност и устойчивото развитие.
Специфични цели
 • Да се подпомогне изграждането на устойчиви и динамични градски центрове, свързани с техните по-слабо урбанизирани периферни територии, с оглед увеличаване на възможностите за просперитет и развитие.
 • Да се осигури по-добър достъп до пътни, информационни и комуникационни и енергийни мрежи за изостаналите по-слабо урбанизирани райони и периферните области, характеризиращи се с трудна транспортна достъпност, неразвита техническа инфраструктура, ниско ниво на доходи, отрицателен демографски ръст и високо ниво на безработица.
 • Разработване на регионалния туристически потенциал за развитие и маркетинг на устойчиви, разнообразни, специфични за региона туристически продукти, с висока добавена стойност.
 • Ефективно използване на регионалните и местни технически и институционални възможности и ресурси за осъществяване на политиките за регионално развитие.
Индикативен общ бюджет
Общият размер на средствата за финансиране на проекти по програмата в периода 2007 – 2013 г. е 1,3 млрд. евро.
Приоритети на Оперативна програма „Регионално развитие”
По ОП „Регионално развитие” се предвижда финансиране на проекти по следните приоритети:
 • Устойчиво и интегрирано градско развитие
 • Регионална и местна достъпност
 • Устойчиво развитие на туризма
 • Създаване на регионални и местни мрежи, сътрудничество и капацитет
Експертите от  3VS могат да Ви подпомогнат, както на етап подготовка на проектно предложение по Оперативна програма „Регионално развитие”, така и на етап изпълнение на вече одобрен проект чрез дейности и консултации, включително:
 • Избор на най-подходящата схема, по която можете да кандидатствате
 • Условията, на които трябва да отговаряте
 • Избор на партньор за изпълнението на проекта
 • Изготвяне на проектно предложение – формуляр за кандидатстване, бюджет, финансов анализ и останалите съпътстващи документи
 • Подготовка на документация за обществени поръчки
 • Управление на проекта –  изготвяне на доклади за напредък, финансови отчети, заявки за плащане и други документи, необходими за отчитане на дейностите и направените разходи.  ОП “Регионално развитие“
Направи запитване