Експертни решения и одит в агробизнеса

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” допринася за развитието на човешкия капитал, с цел осигуряване на по-висока заетост, доходи и социална интеграция. 
Обща цел
Стратегическата цел на програмата е да се подобри качеството на живот на хората в България, чрез подкрепа на човешкия капитал, постигане на високо ниво на заетост, повишаване на производителността, осигуряване на достъп до качествено образование и учене през целия живот, както и засилване на социалното включване.
Специфични цели
Повишаване предлагането на труд и качеството на работната сила.
Увеличено инвестиране в човешкия капитал чрез по-добро и по-достъпно образование
Повече социален капитал, партньорства, мрежи и развитие на социалната икономика
Индикативен общ бюджет
За финансиране на проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” в периода 2007 – 2013 г. са предвидени 1,2 млрд. евро.
Приоритети на ОП „Развитие на човешките ресурси”
Безвъзмездно финансиране по програмата получават проекти, фокусирани върху следните приоритети:
 • Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар на труда, насърчаващ включването
 • Повишаване на производителността и адаптивността на заетите
 • Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието
 • Подобряване на достъпа до образование и обучение
 • Социално включване и насърчаване на социалната икономика
 • Повишаване ефективността на институциите на пазара на труда, социалните и   здравните услуги
 • Транснационално и междурегионално сътрудничество
Експертите от  "3VS" Ltd  могат да Ви подпомогнат както на етап подготовка на проектно предложение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, така и на етап изпълнение на вече одобрен проект чрез професионално изпълнение на дейности и консултации, включително:
 • Избор на най-подходящата схема, по която можете да кандидатствате
 • Условията, на които трябва да отговаряте
 • Избор на партньор за изпълнението на проекта
 • Изготвяне на цялостно проектно предложение
 • Управление на проекта
ОП “Развитие на човешки ресурси“
Направи запитване