Експертни решения и одит в агробизнеса

Една от седемте оперативни програми, които получават финансиране от европейските фондове през програмния период 2007-2013 г. е Оперативна програма „Околна среда”. В нея са залегнали целите и приоритетите на екологичната политика на ЕС и поетите от България международни ангажименти в сектор „Околна среда“.
Обща цел
Общата цел на Оперативна програма „Околна среда” е подобряване, запазване и възстановяване на естествената околна среда и развитие на екологичната инфраструктура.
Специфични цели
  • Опазване и подобряване състоянието на водите
  • Подобряване управлението на отпадъците и защитата на почвите
  • Опазване на биоразнообразието и защита на природата
Индикативен общ бюджет
Общият размер на средствата за финансиране на проекти по програмата в периода 2007-2013г. възлиза на 1, 8 млрд. евро.
Приоритети на ОП „Околна среда”
Основните приоритети на програмата включват:
  • Подобряването и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв. ж., попадащи в градски агломерационни ареали
  • Подобряването и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци
  •  Опазването и възстановяване на биологичното разнообразие
Експертите от  3VS  могат да Ви подпомогнат както на етап подготовка на проектно предложение по Оперативна програма „Околна среда”, така и на етап изпълнение на вече одобрен проект чрез дейности и консултации, включително:
  • Изготвяне на проектно предложение – формуляр за кандидатстване, анализ „Разходи     и ползи”, бюджет и останалите съпътстващи документи
  • Подготовка на документация за обществени поръчки
  • Управление на проекта – изготвяне на доклади за напредък, финансови отчети, заявки за плащане и други документи, необходими за отчитане на дейностите и направените разходи.ОП “Околна среда“
Направи запитване