Експертни решения и одит в агробизнеса

ОП “Конкурентноспособност“„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” или както популярно се нарича  ОП „Конкурентноспособност“, е една от седемте европейски програми в България, които получават безвъзмездно финансиране от Структурните фондове на Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. В нея са залегнали стратегическите приоритети и насоки за развитието на българската икономика за периода 2007-2013 г. и е насочена към решаване на основните проблеми и бариери в икономическото развитие на страната.
Обща цел
Общата цел на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” е развитието на икономика, конкурентоспособна на европейския и световния пазар. За постигането на тази цел се предвижда стимулиране на икономиката на знанието и иновациите, повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия, увеличаване на инвестициите и експорта, както и създаване на благоприятна бизнес среда.
Специфични цели
 • Насърчаване на иновациите и повишаване ефективността на предприятията
 • Подобряване на бизнес средата
 • Индикативен общ бюджет
Общият размер на средствата за финансиране на проекти по програмата в периода 2007 – 2013 г. е 1,1 млрд. евро.
Приоритети на ОП „Конкурентоспособност”
По тази програма безвъзмездно финансиране получават проекти за:
 • Създаване и развитието на стартиращи иновативни предприятия
 • Технологична модернизация на предприятията и въвеждане на международно признати стандарти
 • Изграждане на енергоспестяващи технологии и използване на възобновяеми енергийни източници
 • Въвеждане на нови технологии и продукти
 • Насърчаване на бизнес-кооперирането и клъстерите
 • Изграждане на бизнес инкубатори и технологични центрове и други
Експертите на 3VS могат да Ви подпомогнат, както на етап подготовка на проектно предложение по ОП „Конкурентоспособност”, така и на етап изпълнение на вече одобрен проект, чрез професионално изпълнение на дейности и консултации, включително:
 • Избор на най-подходящата схема, по която можете да кандидатствате
 • Условията, на които трябва да отговаряте
 • Изготвяне на проектно предложение, включително формуляр за кандидатстване, Бюджет, бизнес план и останалите съпътстващи документи
 • Управление на Вашия проект, включително изготвяне на доклади за напредък, финансови отчети, заявки за плащане и други документи, необходими за отчитане на дейностите и направените разходи.
Направи запитване