Експертни решения и одит в агробизнеса

В областта на наследственото право ние предлагаме следните услуги:
  • Юридическа помощ за откриване на наследство.
  • Правни съвети и изготвяне на завещания и завети.
  • Консултации при определяне на наследствени дялове и запазени части.
  • Консултации за оспорване на завещания.
  • Отказ от наследство.
  • Разпореждане с наследствени дялове.
Наследственото право урежда реда на имуществените отношения породени от смърт на гражданин и наследяване на тяхното имущество от други лица.

Водеща в наследственото право е волята на наследодателя, след това е запазване на интересите на неговите близки. 
Наследственото право определя кръга и реда на наследниците както и наследствената маса представляваща съвкупност от движими, недвижими вещи, права, задължения и други. Строго личните права и задължения не се наследяват, а се погасяват след смърт.
Законът посочва кръга от наследници и установява ред на правото за наследство. Общото правило е, че семейството и близките роднини изключват по-далечните, а тези от еднакъв ред наследяват по равно. На първо място за наследство се призовава съпругът/съпругата на наследодателя и оставените от него низходящи по права линия децата, внуци, правнуци и т.н. Извънбрачните деца с установен произход, както и осиновените от наследодателя имат право на наследство наравно с останалите. В случай, че няма низходящи наследници, се призовава съпругът/съпругата на наследодателя и неговите възходящи по права линия –родители, деди, прадеди и т.н. При липса на роднини по права линия се призовава съпругът на наследодателя с братята и сестрите му. Делът на преживелия съпруг е по-голям, ако бракът е продължил по-дълго или ако е дал деца. В случай, че няма наследници от първите три реда, преживелият съпруг наследява цялото имущество. Частични наследствени права има и партньорът на наследодател без брак, ако двамата са имали съжителство. В случай, че няма наследници по предходните редове, нито преживял съпруг, на четвърто място наследяват роднините по съребрена линия до шеста степен включително братовчеди, племенници и т.н. Ако някой е извършил тежко престъпление срещу наследодателя, неговия съпруг или роднина по права линия, се обявява за недостоен и няма право да наследява – освен ако наследодателят не му е дал опрощение. Ако няма нито един наследник, или всички призовани към наследство последователно направят отказ от наследяване, незаетото наследство се приема от държавата в качеството й на универсален правоприемник.
Наследодателят може да измени законния наследствен ред, като състави завещание. Саморъчните завещания са изписани ръкописно от наследодателя, а нотариалните са съставени от нотариус под диктовката на наследодателя и се съхраняват от нотариус. Наследодателят определя по какъв начин да бъде наследено имуществото му. 
Завещанието не засяга така наречената „запазена част“, която е в полза на най-близките наследници. В зависимост от реда и броя на близките наследници, „запазената част“ е от 1/3 до 2/3 от наследственото имущество. С останалата разполагаема част наследодателят се разпорежда свободно, като може да учреди завет с условия за получаване на определени части от наследството.

 
Направи запитване