Експертни решения и одит в агробизнеса

Международното право урежда международните отношения на суверенните държави.
Източници на международното право са сключените конвенции и двустранни договори на база признатите в международната общност принципи на правото и международните обичаи.
Международното частно право е особен дял от международното право, който урежда правоотношенията между граждани или техни организации, когато съществува международен елемент.

В областта на международното право:
 • Представителство пред международни съдилища и арбитраж
 • Консултации и съдействие за предоставяне убежище и статут на бежанец
 • Правно консултиране на международни търговски дейности
 • Участия в преговори с чуждестранни лица
 • Консултации при сключване на смесени бракове
 • Международно двойно данъчно облагане
 • Способи за избягването на двойното данъчно облагане
 • Уреждане на спорни въпроси
 • Консултации и изготвяне на международни договори
 • Задължителни актове на международните организации
 • Международни спорове
 • Международен арбитраж
 • Международен съд
 • Международни организации
Направи запитване