Експертни решения и одит в агробизнеса

МениджмънтНай-често понятието мениджмънт се разглежда като наука за управление, процес на управление, изкуство на управление, функция на управление. При определението на същността и съдържанието на мениджмънта той се характеризира най-вече като интеграционнен процес с чиято помощ професионално подготвени специалисти създават организации и ги управляват чрез поставяне на цели и разработване на способи и методи за тяхното постигане. Мениджмънта предполага изпълнение на определини дейности от страна на мениджърите, с тяхното осъществяване те създават условия за ефикасен труд на работещите в дадена организация и за получаване на резултати, съответстващеи на предварително поставените цели. Умението да се поставят и постигат определени цели както и да се знае какво и как предстои да се направи, представлява основа на мениджмънта. Практиката показва, че управлението на организацията в съвременните условия има следните основни характеристики:       
  • Организация към енергични и бързи действия- постоянен контакт с потребинтелите;
  • Предоставяне на определена самостоятелност на подчинените, поощряваща тяхната предприемчивост;
  • Възприемането на хората като главен източник за повишавене на производителността на труда и ефективността на дейностите на организацията;
  • Връзка с живота, с акцент върху една или няколко области имащи ключово значение за дадения бизнес;
  • Внедряване на ефективни форми на управление и подържане на многочислен управленски състав в организацията.
  • Наличие на широка стопанска самостоятелност осигуряваща свобода на вземане на решения от онзи който носи отговорност за крайните резултати от функционирането на дадена организация и на нейното подразделение и тяхната изява на пазара.
  • Пред всяка компания стоят въпроси от стратегически, оперативен и технологически характер. Услугите, които предлага „3V Solutions” са във връзка с управлението и сформиране на екипи за решаването на такива въпроси. Екипът ни се състои от опитни професионалисти, които предлагат решения за предприемачи, малки, средни,  големи компании.
           
Направи запитване