Експертни решения и одит в агробизнеса

Корпоративни финанси са паричните отношения, свързани с формирането и разпределението на доходите и спестяванията на търговците като субекти на търговското право и използването им за постигане на различни търговски цели.
Основна цел на корпоративните финанси е да подсигурят финансово дейността на организацията с оглед изпълнение на целите ѝ. Основен източник на финансови ресурси за предприятията са паричните постъпления от продажбите на компанията . В случай на временен недостиг на парични средства,  необходими за осигуряване текущите финансови нужди на бизнеса, обикновено се сключват краткосрочни банкови заеми с цел осигуряване на свеж финансов ресурс. За да се обезпечи и гарантира изпълнението на средносрочните и дългосрочни цели на предприятието често се взимат краткосрочни или в краен случай  дългосрочни кредити.
В тази връзка ние осигуряваме:
 • Консултации при регистрация, преобразуване и финансиране на дружества
 • Консултации при придобивания, сливания, разделяния или ликвидация на компании
 • Правни, финансови и данъчни диагностични прегледи (дю дилиджънс)
 • Консултации или участие при водене на преговори
 • Изготвяне на бизнес планове
 • Изготвяне на финансови анализи
 • Провеждане на оздравителни програми
 • Привличане на партньори или инвеститори
 • Подготовка на дейности или предприятия за продажба
 • Идентифициране на предприятия за закупуване
 • Идентифициране на потенциални купувачи
С прилагането на познанията ни за бизнеса и за идустриалната сфера на дейност на компаниите ние помагаме на нашите клиенти да изработват такива финасови стратегии, които да отговарат на корпоративните цели – стратегии, позволяващи им да подобрят представянето си, да изградят конкурентни предимства и да доведат до покачване на стойността на акциите на компанията.
Значителен опит имаме в следните сфери:
 • дю дилиджънс – ние използваме мултидисциплинарни екипи, от наши опитни консултанти, специалисти по корпоративни финанси, данъчни експерти и счетоводители и съдействаме за съсредоточаването на усилията върху тези области, където ползите се виждат незабавно.
 • услуги във връзка с придобиване и интеграция – в подкрепа на Вашите усилия за превръщане на стратегията за придобиване в успешен оперативен резултат ние можем да намалим периода на несигурност, свързан с тази транзакция и да помогнем за увеличавенето на финасовия резултат.
 • икономически анализ на проекти - анализ на възвръщаемостта на инвестициите - ние можем да съдействаме на инвеститорите, чрез анализ на оперативните, икономическите и техническите аспекти на възможностите за развитие на техния бизнес.

Направи запитване