Експертни решения и одит в агробизнеса

Конституцията е върховен нормативен акт, с който дефинират основните поставки за организация на правовия ред и устройството на държавната власт.
Конституцията дефинира основните човешки и граждански права:
- лични – право на живот, на здравословна среда, на достойнство, на свободно развитие, на свободна мисъл и убеждения.
- политически – право на сдружаване в политически организации, на участие в избори и в управлението на държавата
- социално-икономически – право на труд, на достъп до блага, на осигурен жизнен минимум. 

В областта на конституционното право:
 • Консултации за придобиване, загубване или отказ от гражданство
 • Конституционна основа на статуса на чужденците и лицата без гражданство
 • Правни консултации и съдействие за учредяване на политически партии и организации
 • Изготвяне на проекти за изменение и допълнение на нормативната уредба
 • Правен анализ и консултации свързани с обявяване на противоконституционни нормативни актове
 • Основни човешки права и свободи
 • Политически права и свободи
 • Социално-икономически права
 • Конституционни принципи
 • Пряко осъществяване на държавна власт
 • Конституционен съд
 • Върховен административен съд
 • Върховен касационен съд
 • Прокуратура
 • Висш съдебен съвет
 • Форми на участие на гражданите в управлението на общината
 • Контрол за конституционносъобразност на законите
Направи запитване