Експертни решения и одит в агробизнеса

В настоящия кодекс на поведение, 3VS посочва изискванията и основните положения относно своите партньори и по-специално спазването на етични стандарти.
Партньори са всички предприятия, юридически лица и физически лица, които не са част от 3VS, от които компанията получава доставки и услуги или си сътрудничи в своята дейност.
Управлението на компанията установява катомодел за сътрудничество в отношенията си с партньори изброените по-долу принципи. Те представляват рамка в бизнес отношенията, която уважава договорната свобода и гарантира конкурентоспособността, развитието на бизнеса и са в услуга на потребителите и обществото като цяло.
Общи принципи
3VS се ангажира и задължава с отговорно поведение към природата. Икономическата печалба и обществено отговорното поведение не си противоречат – те са взаимнозависими. Съобразеното с околната среда и отговорно поведение се разглежда от нас като важна основа за сътрудничество с партньори.
От партньорите очакваме:
 • Да упражняват своите дейности безупречно –  да следват съответното приложимо за тях законодателство, антикорупционни разпоредби, защита на данни, право на конкуренция и екологични разпоредби
 • Да следят, изброените в този Кодекс на поведение принципи да бъдат спазвани и от техните собствени партньори и да изискват това от тях.
 • Да действат, почтено, отговорно и справедливо
Фирмена отговорност
Поемането на фирмена отговорност е съществен фактор за трайния успех на една компания и съответно неотменима част от ориентираното към определени ценности корпоративно управление. Ето защо ние очакваме от нашите партньори при своите действия да се ръководят от следните принципи:
 • Зачитане на признатите чевешки права
 • Отхвърляне и нетолериране на форми на принудителен труд
 • Поощряване на вътрешнофирменото многообразие, нетърпомост към дискриминация при назначаване на работа и разпредление на отговорностите
 • Признаване на свободата за събиране и сформиране на групи по интереси за защита и обезпечение на права на служителите
 • Сигурността на хората е приоритет и е от основните стойности на нашитепартньори.Полагане на грижи за по-сигурна работна среда, квалификации и сигурността на своите продукти и услуги.
 • Спазване на последователна и превантивна политика на безопасност на труда, грижа за по-сигурна работна среда и здравето на служителите
 • Спазване на екологични стандарти и ангажиране със съобразено със околната среда икономическо развитие
 • Справедливи отношения със социалните партньори и адекватно заплащане на служителите
 • Спазване на закони за защита на личните данни на служители, партньори, клиенти
Антикорупция
3VS не толерира никакви форми на корупция или други нечисти практики. Прозрачността и откритостта са основополагащи предпоставки които гарантират доверие и надежност в партньорските действия и в отношенията с партньори.
 • Партньорите не търпят никакви форми на корупция и подкупи
 • Комисионните за консултанти, агенти и други посредници не бива да служат за предоставяне на недопустими предимства на партньори, клиенти или трети лица. Партньорите ни избират своите консултанти, агенти и други посредници съгласно подобаващи критерии за пригодност.
 • Избягват се конфликтите на интереси, които могат да доведат до рискове свързани с корупция
 • Партньорите не приемат, не дават, не очакват недопустима ответна услуга или привилегия във връзка с техни действия. Не толерират обещания, подаръци, дарения или предимства от всякакъв вид.
 • Нетърпимост към незаконни материални или нематериални дарения от всякакъв
 • вид на политически партии, техни представители, мандатоносители и кандидати за политически длъжности.
 • Нетърпимост към всякакви форми на незаконни материални и нематериални дарения
 • / включително тяхното предлагане / към длъжностни лица или свързаните директно или индиректно с тях лица
 •  Дарения от партньори се правят само на доброволна основа и без да се очаква ответна незаконна услуга. Спонсориране на лица, групи или организации не се използва за получаване на незаконни търговски преимущества.
 • Партньорите взимат подходящи мерки за възпрепятстване прането на пари в своите компании
Конкуренция
 • Нашите партньори спазват всички разпоредби свързани със законите за защита на конкуренцията. Не сключват уговорки и споразумения, които оказват влияние върху цените, условията, стратегиите или клиентските отношения и най-вече участието в тръжни процедури.Това важи и за обмена на важна за конкуренцията информация, поведение което ограничава или може да ограничи конкуренцията по недопустим начин
 • Партньорите следят по отношение на своите дейности спазването на всички валидни закони за внос и износ на стоки, услуги и информация, както и борба с международния тероризъм.
Договаряне
Основни принципи
Защита интересите на потребителите:
В своите взаимоотношения договарящите страни винаги ще взимат под внимание интересите на потребителите и цялостната устойчивост на компаниите.
Договарящите страни ще гарантират максимална ефективност и оптимизация на ресурсите
при  доставки, изработка и дистрибуция на стоки и услуги по веригата на предлагане.

Върховенство на свободата на договаряне:
Договарящите страни са независими икономически лица, които уважават правата на другите субекти в установяването на тяхна собствена стратегия и политика на управление, включително свободата да определят самостоятелно дали да встъпят в договорно отношение или не.

Установяване и поддържане на справедливи и коректни взаимоотношения:
Договарящите страни ще се отнасят отговорно една към друга, добросъвестно и с професионално уважение.
Специфични принципи
Писмени договори:
Договорите трябва да бъдат в писмен вид, освен ако това не е практически невъзможно, а където е взаимоприемливо и удачно, под формата на устни уговорки. Те трябва да бъдат ясни и прозрачни, да покриват възможно най-много относими и предсказуеми елементи, включително права и процедури по прекратяване на договора.
Предсказуемост:
Едностранна промяна в договорните условия не може да бъде извършвана, освен ако възможността за това, обстоятелствата и условията за такава промяна не бъдат предварително договорени. Договорите трябва да посочват процеса на обсъждане, между страните, на всички промени, необходими за изпълнение на договора или наложени по непредвидими обстоятелства, според посоченото в текста на договора.
Задължение :
Договорите трябва да бъдат спазвани.
Информация:
Обменът на информация трябва да се извършва при строго спазване на Закона за защита на конкуренцията и други приложими нормативни актове, като страните ще положат разумни грижи да гарантират, че предоставената информация е коректна и не е подвеждаща.
Поверителност:
Поверителността на информацията трябва да бъде спазвана, освен ако същата тази информация вече е станала публично достъпна или е била получена по законен път и доброволно от ответната страна. Поверителната информация трябва да бъде използвана от ползвателя, единствено за целите, за които е била предоставена.
Отговорност при риск:
Всички договарящи страни по веригата на доставки трябва да носят сами своя предприемачески риск и отговорност.
Оправдано искане:
Договарящите страни нямат право да отправят заплахи с цел получаване на неоправдани преимущества или с цел прехвърляне на неоправдани разходи.
Спазване на кодекса
 • Партньорите полагат нужните грижи за спазване на посочените в настояшия кодекс за поведение принципи
 • Партньорите не толерират особенно отношение към лица докладвали за нарушение кодекса
 • Партньорите подбират внимателно своите доставчици в рамките на дейността си, информират ги за посочените в този кодекс принципи и се ангажират с това, че те ще ги спазват
 • 3VS цени сътрудничеството със своите партньори. При дребни нарушения на Кодекса на поведение от партньор, по правило същия получава възножност да приложи подходящи мерки в подходящ срок за отстраняването им ако принципно е готов за отстраняване и коригиране. При тежки нарушения обаче 3VS си запазва правото да предприеме подходящи санкции срещу съответниа партньор.Това може да доведе до незабавно прекратяване на партньорските отношения, както и до предявяване на претенции за компенсации за щети и други права.
Направи запитване