Експертни решения и одит в агробизнеса

Създаването на клон е една от алтернативите за осъществяването на бизнес операциите на чуждестранна фирма в България. Чуждестранните компании, регистрирани в чужбина, както и чуждестранни физически лица или лица, които не се квалифицират като юридически лица, може да регистрират клон в България, при условие, че те са надлежно учредени и/или имат право за извършване на дейност съгласно националното законодателство на своята страна.
Клон на чуждестранна компания се създава с регистрация в Търговския регистър. След  регистрацията му, съгласно българското законодателство, клонът на чуждестранна компания, въпреки че не е самостоятелно юридическо лице, има определена степен на независимост от компанията-майка. Има изискване да водят търговски книги като отделно предприятие и да подготвят отделен баланс. Въпреки това, като клон, който не е отделно юридическо лице, неговите активи и пасиви се считат за активи и пасиви на дружеството-майка. Следователно, за клона на търговско дружество няма изискване да се съобрази с изискванията за регистрация на капиталовите дружества и да има отделна структура на управление, освен да има един мениджър. От данъчна гледна точка за място на стопанска дейност на клона на чуждестранната компания се счита България и за целите на данъчното облагане чуждестранната компания-майка ще бъде облагана с корпоративен данък върху печалбата от дейността на клона в България.
Направи запитване