Експертни решения и одит в агробизнеса

 • политически рискове - предизвикват се от измененията в политическата обстановка, оказващи влияние върху всяка дейност (военни действия на териториите на страната, затваряне на границите, забрана за износ на едни или други стоки в чужбина и др.).
 • икономически рискове - предизвикват се от неблагоприятни изменения в икономиката
 • на страната или на конкретната организация. Най-концентрираният риск в който намират отражение почти всички  рискове е конюнктурата на пазара, непостоянството в структурите на търсене и предлагане на стоки, пари и фактори на производство.
 • правни рискове - причините за тях са в организацията на правните отношения между различните субекти, изразяваща се в това, че законодателството не съответства в нужната степен на пазарните реалности, а така също в неговото нарушаване, в злоупотребата със служебноположение и т.н. Те влияят силно върху всяка дейност
 • техногенни рискове - причините за тях са в остарялата техника, пропуски и случайности в технологическите отношения;
 • екологически рискове - рискове от нанасяне на щети на природата от човешка дейност, а от тук на живота и здравето на хората;
 • социални рискове - рискове от не отчитане на определени морални мотиви и нагласи и на разбирания за социална справедливост в обществото;
 • природно-естествени рискове - това са рискове, свързани с проявите на стихийни сили в природата. Причините за тях не са свързани пряко с технологическите, икономическите, правните,политическите и социални отношения между хората. Тук причисляваме земетресенията, наводненията, бурите, пожарите и т.н.;
 • информационни рискове - свързани преди всичко с усложняването и демократизирането на информацията и комуникациите, а така също с хакерството в информационните системи.
 • производствен риск - вероятните събития (отклонения от предполагаемия резултат) в обсега на производствения риск са: намаляване на планираните обеми на производство; ръст на материалните и други разходи; ниска дисциплина при доставките; повреждане или унищожаване на оборудване и т.н.;
 • търговски риск - вероятните събития (отклонения от предполагаемия резултат) са: снижаване на обемите на продажбите в следствие изменение на конюнктурата или на други обстоятелства; повишаване на изкупните цени на стоките; загуби на стоки в процеса на обръщение; повишаването на разходите за размяна (обръщение) и др.;
 • финансов риск-вероятните отклонения във финансовите резултати синтезират много от причините в другите рискове.Пряко са свързани с обезценяване на инвестиционно-финансови портфейли в следствие на изменение на валутните курсове, неосъществени плащания и др.;
 • застрахователен риск - вероятните събития в застраховането са свързани с такива специфични причини като: неправилно определени застрахователни тарифи; хазартност и т.н. В кръга от причини за отклонение от резултатите в застраховането естествено влизат и част от събитията, които могат да възникнат във финансовата, производствената и търговската сфера.
Направи запитване