Експертни решения и одит в агробизнеса

Първата група се характеризира с получаване на доход в течение на дълъг период и с престояване на активите повече от една година и включва:
  • Реални (материални, осезаеми) активи, които съществуват под формата на сгради, машини, съоръжения и се използват за производство на стоки и услуги.
  • Нематериални (неосезаеми) активи, които намират израз в патенти, лицензи, фирмени марки, ноу-хау и др.
  • Финансови активи, при които се дефинират права върху парични суми (банкови депозити) и права върху доходи и/или прираст на капитал, т.е., инвестиране в ценни книжа (акции, облигации, опции, фючърси).
Втората група, краткотрайни активи със срок на престояване до една година, обхваща всички видове материални запаси, вземанията по продажбите, участия, липси, финансови средства в лева и валута, и разходите за бъдещи периоди.
Основната цел на инвестициите в реалните активи е да се осигури най-висока възвращаемост и най-голямо увеличение на дохода на фирмата. Ето защо е необходимо от страна на управляващите да се прилагат следните ръководни принципи:
  • Да се изчислва съпоставимата стойност на различните активи, набавяни чрез инвестициите, както и стойността на привлечените от финансовите пазари средства.
  • Да се установява степента на риска, свързан с инвестирането на средствата в активи с различен срок на възвръщане и различна чувствителност.
  • Да се управляват оперативно финансовите средства
Кантората предлага  персонализирани насоки на всеки етап от решението за инвестиране, управление на риска, както и процеса за мониторинг на инвестициите. Сътрудничим с нашите клиенти, за да дадем решения на  всеки аспект от инвестирането -  стратегия, структура и изпълнение на текущо доверително управление.
Направи запитване