Експертни решения и одит в агробизнеса

Дългово финансиране


Ние предлагаме:
 • Анализ на компанията и определяне на оптимална структура на финансиране
 • Подготовка на бизнес план
 • Съдействие при подготовката за подаване на правени документи
 • Водене на преговори с потенциални кредитори
 • Оценка условията на кредитори които са склонни да предоставят финансиране

Частно финансиране

Ние предлагаме:
 • Идентификация и източници на потенциални инвеститори и партньори
 • Оценката на стратегиите и бизнес плановете на дружеството, както и ефективността на  операциите
 • Изготвяне на маркетингова документация и организиране на търг за потенциалните инвеститори (включително подготовка на информационен меморандум, презентации и т.н.)
 • Организиране на срещи с потенциални инвеститори
 • Анализ на предложения от потенциални инвеститори, споразумения за подготовка на план лист и ексклузивност с  инвеститорите
 • Договаряне на условията, включително размера на инвестициите и структурата на сделката

Локално маркетингово навлизане

 • Пазарни оценки. 
 • Съветваме клиента в правни и регулаторни проблеми, предложения на пазара, конкуренцията и клиентите, оценка и анализ на силните и слабите страни на даден проект.
 • Стратегическо бизнес развитие. 
 • Ние предлагаме анализи на пазара ,особенностите му , оценка за навлизане, както и подбор на местни партньори или анализ търсенето
 • Стратегия за изпълнение. 
 • Ние можем да помогнем с партньорски преговори и структури, подготовка на план за навлизане и план на стратегически услуги за планиране.
 • Представителство. Ние можем да помогнем с управлението на организацията, мениджмънт, набиране на персонал и др.

M&A сделки

M&A сделки, придобиване, сливане, вливане, продажба.
Продажбата на бизнес е един от най-важните и мащабни решения за собствениците на бизнес. „3VS” ООД насочва своите клиенти в сложния процес на оценяване на алтернативи и изпълнение на стратегия за продажбата. 

Максимизиране
Наш приоритет е достигане на максимум стойност на компанията на нашите клиенти.  Съчетаваме нашето разбиране за пазара, оценката , корпоративните финанси с нашите познания за бизнеса, за да идентифицираме скритата стойност, синергии и изгодни пазарни възможности. Прилагаме нашия опит в ценообразуване, структуриране и позициониране на компаниите за да създадем най-добрия сценарий за нашите клиенти. 
 
Откриването на най-квалифицирани инвеститори
От огромно значение е клиентите да се възползват от нашите  ресурси, контакти и възможности за научни изследвания, за да се идентифицират най-добрите стратегически и финансови купувачи. 

Договаряне и структуриране на сделката. 
Договарянето и планиранетона бизнес сделка е сложна задача, която включва решаване на широк спектър от правни, финансови, данъчни и др.оперативни въпроси, както и координиране на различните експерти, консултанти и техните действия.

Оценки и становищаОценяването на фирми в допълнение към нашия бизнес опит, ни дава  възможност да предоставим на  клиентите  необходимата експертиза, за да се преценят  ситуациите, обхващащи почти всеки вид промяна в контрола на операциите, включително партньорски и сделки с вътрешна информация, сливания и тръжни оферти,  синергични сливания, както и сделки с конкурентни оферти.
„3V Solutions” ООД консултира клиентите си дали условията за сливане, придобиване, прехвърляне, ливъридж изкупуване, преструктуриране, емитиране на ценни книжа или друга сделка, са справедливи и от финансова гледна точка. Мнение за справедливост може да бъде направено от името на дружеството, неговите акционери или ограничена група от акционери (т.е. публични акционери или неконтролиращите акционери). 

Joint Venture

Провалите в тези сделки най-често се дължат на липса на грижи на първия етап, развитието на стратегия. Ето защо, ние се фокусираме непропорционално върху гарантирането, че сделката е структурирана правилно от самото начало, с много ясна обща визия и солидно разбиране на взаимните  икономически параметри. Прилагаме опита си за преструктуриране и оптимизиране стойността и за двете страни.
 • Стратегия за развитие
 • Подбор на партньори
 • Структура  на сделката
 • Оперативно изпълнение
Направи запитване