Експертни решения и одит в агробизнеса

Застраховат се имущество на гражданите, на бизнеса и на фирмите. Предмета на застраховане са недвижими собствености и движими вещи, които се защитават срещу рисковете: пожар, природни бедствия, аварии, земетресение, кражба, грабеж, вандализъм, умишлен палеж, загуба на доход от наем, разходи за разчистване след застрахователно събитие, счупване на стъкла и витрини, Гражданска отговорност за нанесени щети към трети лица.
Обектите на застраховката са: апартаменти, офиси, складове, къщи, вили, магазини, ателиета, обзавеждане, техника, уреди, стока, материали, оборудване и други.
Към имущественото застраховане трябва да се подходи професионално и отговорно. Целта на имуществената застраховка, както и на всяка друга, е да се защитят активите, които притежаваме, управляваме и разполагаме. Избора на застраховател и начина на сключване на полицата е от огромно значение.

Фактори при избор на компания и на продукт:
 • Определяне на застрахователна сума /надзастраховане или подзастраховане/
 • Избор на покрития
 • Застрахователната премия /параметри/
 • Риска земетресение - има ли самоучастие и на какви нива са
 • Време, за което компанията може да отреагира за оглед при събитие
 • Срокове за изплащане на обезщетение
 • Срокове които трябва да се спазват при настъпване на събитие
 • Документи необходими при събитие от природен характер и от събитие, при което е налице човешки фактор /кражба, грабеж, вандализъм/
 • Максималните бонуси и отстъпки, които дава зстрахователят при подновяване без щети, при групиране и с други продукти, при промоции и др.
 • Ролята на СОТ, кога е задължителна, и ако има СОТ как това ще се отрази на цената на застраховката
 • Кога за някои видове имущества или покрит риск Застрахователната сума може да се определи като договорен лимит на отговорност – т.нар. „1-риск”
 • Избягване на подзастраховане и надзастраховане при динамичен и спекулативаен пазар на недвижимите имоти
 • Застраховане в полза на банка или лизингово дружество, съобразяване със съответните изисквания като лимити на обезпечение и покрити рискове
Някои видове:
 • Застраховка на сгради, магазини, складове
 • офиси и търговски обекти
 • Пожар и природни бедствия
 • Индустриален пожар / Всички рискове
 • Пожар на малки и средни предприятия
 • Домашно имущество
 • Кражба чрез взлом
 • Електронно оборудване
 • Превоз на парични средства
 • Незавършено строителство

Съвети за имуществено застраховане
 
Направи запитване