Експертни решения и одит в агробизнеса

HRЕдин от най-важния вътрешен фактор на организацията са хората. Без хора няма организация. От квалификацията и уменията на хората избрани да извършват дейност в дадена организация , зависи тази организация да достигне своите цели и задачи.
За да управлява тези човешки ресурси, всяка организация има изградено специално структурно звено. Това звено подържа връзката ръководство - изпълнител. Това звено събира, обработва, съхранява и предава информация и в двете посоки.
За да имаме правилно изградена структура в организацията, трябва да се спазят няколко важни етапа.Тези етапи от своя страна спомагат за управлението на трудовия потенциал, а именно :
 • Да планираме потребностите от трудов ресурс
 • Как да наберем качествен персонал
 • Как да направим правилния подбор
 • Определяне на трудовото възнаграждение/основно и допълнително/
 • Обучението на персонала , чрез разработване на програми за придобиване на трудови умения
 • Оценка
 • Възможност за повишаване и понижаване в длъжност
 • Как да подготвим ръководните кадри
„3V Solutions” предлага независима експертна оценка на ефективността на стратегията, активностите и функции на „управление на човешките ресурси“, спрямо целите и резултатите на организацията. Това, което ни рaзличава от другите, е поставянето на акцента на одиторската експертиза върху измерването и диагностицирането на реалния принос от инвестираните усилия в различни дейности на организацията, както и нейната конкурентноспособност на пазара, последваща тези усилия.
Нашата експертиза и специализация е в следните сфери: 
 • Оценка, Обучение и Развитие на човешките ресурси
 • Консултантски услуги за оценка и подобряване на организационната ефективност
Подхода ни се характеризира с:
 • Комбиниране на различни методи за развитие: поведенчески тренинги, коучинг, дистанционно обучение, инструменти за диагностика
 • Подкрепа и контрол на ефекта чрез методи за проследяване, групи за подкрепа,  планове за развитие, въвличане на преките ръководители и др.
 • Допълнително консултиране на компанията за необходимите промени и подобрения с цел максимално оползотворяване на постигнатия ефект
Направи запитване