Експертни решения и одит в агробизнеса

Гражданското право урежда статута на гражданите и техните организации. Гражданството представлява правната връзка между лицето и държавата. Лицата могат да имат двойно гражданство, да нямат гражданство и да бъдат със статут на бежанци. 
Организации на хората или обединения могат да формират юридически лица. 
Гражданското дружество е такова обединение, което не притежава своя самостоятелна правосубектност, но регламентира чрез споразумение извършването на обща дейност. 
Кооперацията е обединение със самостоятелна правосубектност и с определена цел, напр. жилищна или производствената кооперация. 
Граждански обединения са и неправителствените организации с идеална или нестопанска цел, например фондации или сдружения, които целят реализирането на определена нематериална кауза. 
Законово представителство е налице при представяне на лица нямащи право да осъществяват лично определени действия.
Например представителство от родители или настойници на непълнолетни, представителство на лица с частично или пълно запрещение, представителство на безвестно отсъстващи лица. 
При договорното представителство се упълномощава друго лице да извърши определени дейности, напр. упълномощаване на адвокат за процесуален представител.

В областта на гражданското право:
  • Консултации и правна защита по гражданско-правни въпроси
  • Изготвяне на пълномощни, удостоверения и покани
  • Юридически лица с нестопанска цел
  • Регистрация, преобразуване и прекратяване на кооперации, граждански дружества, фондации, сдружения с нестопанска цел
  • Жилищни кооперации
  • Процесуално представителство по гражданско-правни въпроси
  • Обявяване на безвестно изчезване или смърт
  • Поставяне под частично или пълно запрещение
  • Изготвяне на договори за граждански дружества
  • Изготвяне на възражения
Акт за гражданско състояние
Направи запитване