Експертни решения и одит в агробизнеса

ФрамчайзФранчайзът е съвкупност от права на индустриална или интелектуална собственост, отнасящи се до търговски марки, търговски имена, фирмени имена, промишлени образци, дизайн, права, свързани с авторско право, ноу хау или патенти, като тези права се предоставят срещу възнаграждение, за да се ползват за продажба на стоки и извършване на услуги.
Договор за франчайзинг е договор, по силата на който на франчайзополучателя се предоставя право да търгува със стоки или услуги, като използва търговската марка, търговския, техническия или управленски опит на франчайзодателя срещу възнаграждение.

Договорът е смесен. Включва елементи на:
  • Лицензионен договор
  • Договор за продажба - въз основа на него франчайзополучателят закупува стоки, произведени от франчайзодателя
  • Договор за заем - франчайзодателят предоставя стоки или други средства на франчайзополучателя в заем
  • Договор за стоков контрол - франчайзодателят упражнява контрол върху качеството на стоките и/или услугите, предоставени от франчайзополучателя на крайните  клиенти
  • Договор за дистрибуция – франчайзодателят продава на франчайзополучателя стоки, които последният продава на крайни клиенти.
Направи запитване