Експертни решения и одит в агробизнеса

В областта на финансовото право ние предлагаме следните услуги:
  • Консултации и правна помощ при лицензиране на финансови организации
  • Консултации по банкови сделки
  • Консултиране и изготвяне на договори за кредит
  • Процесуално представителство в начетни производства
  • Обжалване на индивидуални финансови актове 
Финансовото право регламентира и контролира обществените отношения, възникващи в процеса на финансовата дейност на държавата, относно натрупването, разпределението, разходването и използването на националния доход.
Финансовите институции като банки, застрахователни дружества, инвестиционни и осигурителни фондове извършват дейността съгласно специфична нормативна уредба.
Финансовото право определя формите за контролиране и гарантиране на целесъобразното и законосъобразно разходване на обществени средства, т.ч. европейски, държавни или общински.
Държавният финансов контрол се ангажира с контрола върху управлението на обществените финанси.
Данъчните дирекции се ангажират с контрола върху събираемостта на данъците.
Сметната палата контролира разходването на средствта от държавния и европейския бюджет.
Финансовият контрол се осъществява чрез назначените инспектори, ревизори и одитори.
Контролният орган приключва проверките с констативен акт или доклад за проверявания обект. При наличие на виновно причинени вреди се съставя акт за отговорността на лицата. 


 
Направи запитване