Експертни решения и одит в агробизнеса

Финансова категория на застраховането изразява същността си преди всичко чрез застраховането на финансови рискове - предприемачески, търговски, валутни, банкови, борсови, кредитни. Тя се характеризира с разпределянето на загубата между застрахователите в парична форма и обхваща финансовите сделки в горепосочените сфери предприемаческа, търговска... Нейните основни признаци са:
- рисков характер, тъй като застрахователният риск е непосредствено свързан с основното предназна-чение на застраховането, оказване на парична помощ на пострадалите;
- паричните преразпределителни отношения между участниците в застраховането по повод последиците от застрахователните случаи;
- възвратимостта на застрахователните премии под фирмата на изплащане на застрахователни обезщетения или суми. Този признак приближава финансовата категория на застраховането към кредитната.

Застрахователните продукти покриват финансова загуба, произтичаща от различни облигационни и търговски правоотношения - договор за продажба (стоков кредит), банкови кредити и гаранции, договори за лизинг и наем.

По тези застраховки се покрива финансовия риск на продавача (доставчика), банката кредитор или издател на банковата гаранция, лизингодателя, наемодателя от неплащане на дължими вноски по сключени договори между тях и съответните клиенти - физически и юридически лица.

Застрахователят може да предостави застрахователно покритие, както за отделни договори, така и за неопределен брой, които Застрахованият е сключил със своите клиенти през застрахователния период.

Загуба на приход вследствие неплащане на лизингови вноски при лизинг на МПС.

Покрива се загуба на приход на застрахования, реализирана вследствие неплащане на дължима вноска /вноски по договор за лизинг на МПС от страна на лизингополучателя. Застрахователната сума е ограничена до общия размер на вноските, разсрочени за изплащане от клиента през съответния застрахователен период.
Направи запитване