Експертни решения и одит в агробизнеса

Консултантска кантора ''3В Сълюшънс'' ООД, съобщава на своите настоящи и бъдещи клиенти, че от 01.03.2016г., започва ежегодната кампания за предоставяне на финансови активи за доверително управление към отчетната 2016 година. Както вече е известно и по традиция, средствата ще бъдат влагани само и единствено в българската икономика, и по-точно в микро, малки, средни предприятия, регистрирани земеделски производители и физически лица носители на права за авторство и иновации.

Приоритетни са стопански дейности в следните сектори:
  • Туризъм
  • Земеделие
  • Транспорт
  • Производство
  • Търговия с бързооборотни стоки
  • Експорт
Кантората се грижи за вашите ивестиции и доходност с отговорност и прозрачност, като в същото време подпомага родния бизнес и производство, печелейки все повече доверие и пазарни позиции.

Да си пожелаем успешна инвестиционна година.Финансови активи
договорното споразумение с икономически последици поражда финансови активи в едно от договарящите се предприятия, които активи могат да бъдат:
  • парична сума
  • договорно право за получаване на парични суми или друг финансов актив от друго предприятие или размяна с финансов актив на друго предприятие при потенциално по-благоприятни условия
  • инструмент на собствения капитал(напр,акции) на друго предприятие

От това определение следва, че към категорията на финансовите активи се отнасят паричните средства в левове и валута, вземанията от клиенти и други дебитори- възникнали в предприятието или придобити отвън, закупените ценни книжа-акции, облигации, опции, вариантни права, фючърсни и форуърдни договори, лихвени и валутни саупове и други.
Направи запитване