Експертни решения и одит в агробизнеса

ФинансиФинансите и финансовата система на всяко общество са продукт на паричните отношения. Понятието финанси е многоаспектно. Трудно може да се даде еднозначно определение за него. Безспорно много силна е връзката на финансите с парите. От  гледна точка произход думата финанси има латински корен, някои учени смятат, че тя произхожда от finis или finare, означаващо край, завършване на нещо, или по-точно завършване на някоя сделка. Според други учени думата финанси произхожда от finansia – значещо доход, наличност, парично плащане. Ясно е обаче, че във всички случаи финанси се свързва с парични отношения, възникващи и функциониращи в условията на стоково производство и при наличието на държава.
"В дългосрочна перспектива значение има не колко пари сте печелили, а колко сте заделяли настрани. "   

В хода на своето развитие всяка компания се изправя пред нуждата от финансиране или партниране, от преструктуриране, от продажба на свои дялове или покупка на друга компания и
много други подобни важни стъпки.
Екипът от финансови експерти на „3V Solutions” предлага пълна гама от финансови услуги на дружествата от изготвянето на финансов анализ, консултации по отношение на капиталовата структура до намиране на финансиране на дейността и проектите на                                  
клиентите, а именно: 
 • Изготвяне на индивидуални финансови модели за прогнозиране и планиране.
 • Консултации във връзка с капиталовата структура, която включва както подробен анализ на историята и позицията на дружеството, секторна и пазарна информация, препоръки за оптималното съотношение и стратегия за осъществяване на финансовите цели на компанията.
 • Анализ на паричните потоци и консултации във връзка с управлението на паричните потоци и поддържане на необходима ликвидност.
 • Изготвяне на финансови оценки, използвайки международни признати методи, базирани основно на дисконтирани парични потоци и пазарни аналози.
 • Консултации във връзка с финансирането на дейността и проектите на дружеството – използване на различни възможни източници на финансиране – дългови, дялови, както и финансиране, използвайки средствата от структурните фондове, на разположение на РБългария.
 • ​Финансово и стратегическо планиране.
 • Финансово прогнозиране на очакваната възвращаемост от дейността на фирмата.
 • Подпомагане на процеса за привличане на проектно финансиране.
 • Анализ ползи-разходи.
 • Инвестиционни анализи и анализи за икономическа целесъобразност.
 • Представителство пред  финансови институции.
Направи запитване