Експертни решения и одит в агробизнеса

ФакторингВ търговските отношения факторингът се утвърждава като полезен икономически способ за преодоляване на проблеми, свързани с движението на стоки, услуги и капитали. Проблемите възникват за онези малки и средни предприемачи, участници в търговския оборот, които предоставят търговски кредити, т.е. доставят произведените от тях стоки, респ. извършват предлаганите от тях услуги при отложено плащане на цената на стоките, респ. на услугите за период от 30, 60, 90 или най-много 120 дни.
Проблемите, които тези предприемачи успешно решават чрез факторинга, са:         
  • Недостигът на ликвидни парични средства;
  • Кредитният риск;
  • Липсата на достатъчно ресурси за осъществяване или за качествено осъществяване на административни  и счетоводни дейности.
Очертаните проблеми обуславят трите основни функции на факторинга.
Те са финансиране, поемане на кредитния риск, извършване на административни и счетоводни услуги.Факторингът е инструмент за управление на краткосрочни вземания от клиенти.
Оптимизира нуждите на оборотния ви капитал чрез професионално управление и финансиране на вземания, дава възможност за защита при неплащане. Приложим е както за вземанията от клиенти в страната, така и за вземания от чужбина.
Направи запитване