Експертни решения и одит в агробизнеса

Регламентите на европейските институции задължават страните със силата на закон. Европейското право измества националните закони, когато съществува противоречие. 
Препоръките и мненията имат характер на консултативни становища. Директивите задължават страните с постигането на определени резултати.
Парламентарната асамблея на ЕС съвместно със Съвета на ЕС и след предложение на Европейската комисия приема законите и годишния бюджет, избира омбудсман и разпуска Европейската комисия. 
Европейският съвет се формира от министър-председателите или президентите на страните и определя политиката на съюза. 
Европейската комисия следи за спазване на европейското законодателство и изпълнение на решенията. 
Съдът на европейските общности се формира от съдии от всички страни членки и е ангажиран с тълкуването и прилагането на европейското законодателство. 
Сметната палата е ангажирана с одита и контрола на разходваните европейски средства.
Всяко човешко право, признато от европейското законодателство, може да бъде защитено пред Европейския съд по правата на човека, ако е отказана защита на национално ниво. 

В областта на европейското право:
  • Правни консултации по въпроси свързани с Европейския съюз
  • Консултации и искове за нарушени човешки права
  • Изготвяне, кандидатстване и съдействие за участие в европейски програми
  • Консултации и съдействие при администриране и отчитане по европроекти
  • Участия в търгове и обществени поръчки
Направи запитване