Експертни решения и одит в агробизнеса

Екологичното право разглежда проблеми свързани с природозащитната дейност, опазването на природните ресурси и околната среда от замърсяване и увреждане.
Текстове обхващащи екологичното право заложени в конституцията:
Чл. 15. Република България осигурява опазването и възпроизводството на околната среда, поддържането и разнообразието на живата природа и разумното използване на природните богатства и ресурсите на страната.
Чл. 55. Гражданите имат право на здравословна и благоприятна околна среда в съответствие с установените стандарти и нормативи. Те са длъжни да опазват околната среда.
Текстове, имащи косвено отношение към околната среда:
Чл. 41. (1) Всеки има право да търси, получава и разпространява информация. 
Чл. 18. (1) Подземните богатства, крайбрежната плажна ивица, републиканските пътища, както и водите, горите и парковете с национално значение, природните и археологическите резервати, определени със закон, са изключителна държавна собственост.
(2) Държавата осъществява суверенни права върху континенталния шелф и в изключителната икономическа зона за проучване, разработване, използване, опазване и стопанисване на биологичните, минералните и енергийните ресурси на тези морски пространства.
Чл. 21. (1) Земята е основно национално богатство, което се ползва от особената закрила на държавата и обществото.
(2) Обработваемата земя се използва само за земеделски цели. Промяна на нейното предназначение се допуска по изключение при доказана нужда и при условия и по ред, определени със закон.
Чл. 5 (4) Международните договори, ратифицирани по конституционен ред, обнародвани и влезли в сила за Република България, са част от вътрешното право на страната. Те имат предимство пред тези норми на вътрешното законодателство, които им противоречат.

Относно екологичното право:
 • Консултации относно екологичната правна нормативна уредба
 • Правни консултации във връзка с екологични проблеми и опазване на околната среда
 • Процесуално представителство по екологични въпроси
 • Държавна политика в областта на околната среда
 • Закон за опазване на околната среда
 • Екологична оценка (ЕО) и Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)
 • Контролът върху състоянието на околната среда
 • Мерките за опазване на околната среда
 • Отговорности при замърсяване или увреждане на околната среда
 • Опазване на въздуха, водите и почвата от замърсяване
 • Защитените територии
 • Условия за управление на отпадъците
 • Опазване на българското черноморско крайбрежие
 • Сътрудничество в областта на околната среда
 • Европейско сътрудничество в областта на околната среда
 • Политика на ЕС в областта на околната среда
 • Двустранни договори в областта на околната среда
 • Международна правна уредба в областта на екологичната информация
 
Направи запитване